Annons
Höjda priser ska öka till-gången till äldre antibiotika

Höjda priser ska öka till-gången till äldre antibiotika

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket föreslår åtgärder för hur äldre antibiotika ska räddas kvar.

14 nov 2022, kl 11:44
0

Annons

För att rädda kvar äldre antibiotika i Sverige bör läkemedelsföretagen tillåtas höja priserna för vissa läkemedel inom periodens vara-systemet. Det behövs också en utredning av en särskild modell där företagen får ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av utvalda produkter och man bör även införa vissa avgiftslättnader. Detta föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport som nu slutredovisas till regeringen.

Fortsatt tillgång till äldre antibiotika viktigt

En betydelsefull del i arbetet mot antibiotikaresistens är att ha en fortsatt tillgång till viktiga äldre antibiotika. Att det inte finns så många nya antibiotika under utveckling som kan ersätta de äldre är också ett skäl till att försöka behålla de produkter som redan finns. Dock har många preparat försvunnit, eller riskerar att försvinna, bland annat på grund av bristande lönsamhet för företagen.

I september 2021 fick därför TLV,  Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ett regeringsuppdrag som syftade till att kartlägga marknaden och hitta motåtgärder som kan bromsa den negativa utvecklingen. Det är detta uppdrag som nu är klart och redovisas i den aktuella rapporten.

Har sett över de ekonomiska incitamenten

Myndigheternas kartläggning visar att den globala marknaden för antibiotika har minskat kraftigt de senaste decennierna.

Men på den svenska marknaden har, trots bristsituationer och en minskad användning, utbudet av antalet olika antibiotika ökat. Fler produkter har samtidigt relativt låg försäljning jämfört med för tio år sedan vilket ökar risken för avregistreringar och att produkterna försvinner från marknaden, skriver myndigheterna.

– Det finns ett behov av att se över de ekonomiska incitamenten för att läkemedelsföretag ska tillhandahålla äldre antibiotika. Den grundläggande utmaningen är att kombinera vårdens behov av ett brett sortiment och en restriktiv användning med läkemedelsföretagens krav på lönsamhet, säger Peter Skiöld, projektledare på TLV, i ett pressmeddelande. 

Föreslår flera åtgärder

För att stärka tillgången till äldre antibiotika föreslår TLV att takpriserna ska kunna höjas över nuvarande nivå för vissa förpackningsstorleksgrupper inom periodens vara-systemet. Detta för att tillgången till antibiotika inom läkemedelsförmånerna inte ska äventyras. Myndigheten anser också att det bör vara möjligt att göra undantag för vissa typer av läkemedel vid beslut om pris och subvention.­

Vidare föreslår Folkhälsomyndigheten i rapporten att en ny ersättningsmodell, där läkemedelsföretagen får en ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av identifierade antibiotikaprodukter, bör utredas och pilottestas. Denna modell utgår från Folkhälsomyndighetens pågående pilotstudie av tillgänglighet till vissa nya antibiotika. Produkterna som myndigheten föreslår ska ingå i modellen är produkter som bedöms få de största kliniska konsekvenserna om de inte skulle finnas tillgängliga.

I rapporten föreslår Läkemedelverket också att årsavgiften som finns för att ha antibiotikaprodukter registrerade i Sverige ska tas bort. Detta för att de administrativa kostnaderna för läkemedelsföretagen ska minska.

Läkemedelverket anser dessutom att man bör utreda möjligheterna för gemensamma nordiska förpackningar av äldre antibiotika. Sådana skulle enligt myndigheten ”medföra att segmenteringen av den nordiska antibiotikamarknaden minskar och tillverkningsvolymen för respektive förpackningsstorlek ökar”. Detta skulle i sin tur öka de ekonomiska incitamenten för företagen att behålla en produkt på marknaden.

Platineas analyser om äldre antibiotika

Enligt uppdraget skulle myndigheterna ta tillvara den kunskap som samverkansplattformen Platinea tagit fram de senaste åren. Platinea har bland annat gjort kartläggningar och analyser kring tillgängligheten och användningen av antibiotika. Plattformen har också undersökt orsakerna till att äldre antibiotika dras bort från marknaden och tagit fram förslag till åtgärder mot detta problem.

Folkhälsomyndigheten är med i Platineas styrgrupp, och TLV och Läkemedelsverket deltar i en referensgrupp.