Annons

För tidigt att mäta BNP

BNP är en peptid som hjärtat utsöndrar när det pumpar hårdare mot ett högre tryck. Kanske finns en koppling mellan stress och BNP-nivåer i blodet?

23 aug 2002, kl 22:22
0

I mitten av november kom rapporter att ett enkelt blodprov, där halterna av peptiden BNP som frisätts från hjärtat, kunde korrelera mellan stress och plötslig död. Men Göran Lindstedt, professor vid avdelningen för klinisk kemi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, vill ligga lågt med resultaten.
? Det experimentella underlaget för att dra några säkra slutsatser är för svagt. Däremot vet vi att hjärtat kan påverkas av stress men mekanismerna är osäkra.
Forskarna vet att stress leder till ökade nivåer av katekolaminer, bland annat noradrenalin. Det leder till ökade halter av cardiotropin-1 som kan leda till att BNP-nivåerna stiger.
? Vi gjorde en studie på ett oselekterat material. Vi tog BNP på patienter som kom till en vårdcentral och fann att väldigt många hade förhöjda BNP-värden fortsätter Gören Lindstedt.


Mer data behövs
Ett högt BNP-värde är normal sett förknippat med någon hjärtsjukdom. Men av patienterna i undersökningen hade de flesta helt normala hjärtan. Efter diskussioner inom och utom forskargruppen inleddes en ny studie. Professor Bengt Arnetz vid Uppsala universitet ledde den.
? Vi fann ett samband mellan BNP och höga halter av stresshormonet kortisol. Dessutom fann vi lägre halter av könshormoner som verkar ha en skyddande effekt.
Bengt Arnetz håller med Göran Lindstedt att det behövs mer data för att dra säkra slutsatser om BNP och dess eventuella roll i stress och utbrändhet.
? På gruppnivå, till exempel en avdelning på ett företag, kan BNP ge information om stressnivå. Men på individnivå är det fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser, säger Bengt Arnetz.
En ny studie bland IT- och mediafolk är planerad som förhoppningsvis ger svar på fler frågor.