Annons
Fler äldre än tidigare får fler än tio läkemedel

Fler äldre än tidigare får fler än tio läkemedel

Mer än var tionde person över 75 år får fler än tio läkemedel samtidigt, visar rapport från Socialstyrelsen.

24 jan 2017, kl 11:54
0

Trenden med polyfarmaci går i huvudsak i fel riktning. Det framgår i rapporten Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, som Socialstyrelsen presenterar i dag. Riksgenomsnittet visar att en andel på 10,7 procent av alla personer som är 75 år och äldre får tio eller fler läkemedel samtidigt.

Samtidig användning av tio eller fler läkemedel, kallat polyfarmaci, är en välkänd riskfaktor för vårdskador och sjukhusinläggning. Patienter som tar mellan sex och tio läkemedel om dagen löper 48 procent högre risk att drabbas av någon allvarlig läkemedelsbiverkning jämfört med patienter med fem eller färre läkemedel, enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen.

Tio läkemedel eller fler är också en signal på att en patients hela läkemedelslista inte gåtts igenom ordentligt, att det kan finnas läkemedel utan klar indikation eller som borde ha satts ut. Risken ökar också för läkemedelsorsakad inläggning på sjukhus.

Att en patient får många läkemedel behöver naturligtvis inte innebära felmedicinering, men polyfarmaci är en faktor som Socialstyrelsen definierat som en indikator på god läkemedelsterapi hos äldre. Förekomsten av polyfarmaci visar hur väl sjukvårdens arbete fungerar med läkemedelsgenomgångar, patientsäkerhetsarbete, information till patienter och uppföljning av behandlingar, skriver Socialstyrelsen.

I rapporten följs utvecklingen över tid, från 2005 till 2015. För riket totalt har andelen äldre med tio eller fler samtidiga läkemedel stigit från strax under nio procent 2005 till strax under elva procent 2015. Ökningen beror bland annat på en ökad medellivslängd, skriver Socialstyrelsen, men kan även ha orsaker som handlar om hur väl vården fungerar.

Konsekvent är andelen kvinnor som får fler än tio samtidiga läkemedel högre än andelen män.

Rapporten visar även statistik över hur länen skiljer sig åt. I topp, det vill säga med sämst resultat, ligger Jönköping, Uppsala och Kronobergs län, där över 12 procent av länets befolkning på 75 år och äldre fick tio eller fler samtidiga läkemedel i december 2015, enligt statistik från läkemedelsregistret. Bäst i klassen var Södermanland, Örebro, Kalmar och Dalarna, där strax under tio procent av de äldsta fick tio eller fler läkemedel vid samma tid.