Farmaceut överklagar ansvarsnämndens varning

En receptarie som fått en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på grund av felexpediering har överklagat beslutet till länsrätten. Trots att nämnden nästan alltid beslutar om disciplinpåfäljd för anmälda farmaceuter är det ovanligt att de överklagar besluten.

19 jun 2001, kl 18:20
0

En receptarie som expedierat Propavan istället för Papaverin till en kund fick nyligen en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Nämnden anser inte att de pressade arbetsförhållanden som rådde på apoteket ursäktar felexpedieringen. Det gör däremot den anmälda receptarien och hennes fackförbund som överklagat beslutet till länssrätten.

? Vi anser att de kaotiska arbetsförhållandena på apoteket ursäktar felet, säger Hans Hagelin, jurist på Farmaceutförbundet och som biträder receptarien.

Han hänvisar i sin överklagan till propositionen från 1993 där man skriver att orimlig arbetsbelastning är en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av disciplinpåföljd.

De flesta blir varnade
Förra året anmäldes tio farmaceuter till HSAN. Nämnden beslutade att ge sex av de anmälda en varning, tre fick en erinran. Det är mycket ovanligt att farmaceuter överklagar HSAN:s beslut.

? Det är naturligtvis svårt att fastlägga exakt när arbetsbördan är så orimlig att det kan ursäkta en felexpediering. Men det finns tidigare beslut i HSAN där nämnden tagit hänsyn till detta. Och i det här fallet tycker vi att det också finns skäl att göra det.
På det aktuella apoteket hade arbetssituationen under lång tid varit mycket pressad skriver man i sin överklagan, man saknade apotekschef och stressen var mycket hög. Under början av förra året, när felexpedieringen skedde, var apoteket underbemannat samtidigt som antalet receptexpeditioner ökade.
Och, påpekar förbundet i sin överklagan, receptarien äger inte rätt att besluta i frågor som rör apotekets drift.

Den anmälda receptarien yrkar att länsrätten i första hand undanröjer HSANs beslut och i andra hand mildrar det till en erinran.

Till skillnad mot läkare som anmäls till HSAN beslutar nämnden nästan alltid om disciplinpåföljd för anmälda farmaceuter. Medan man beslutar om påföljd för cirka tio procent av de anmälda läkarna får så gott som alla anmälda farmaceuter en varning eller erinran. Men det är försvinnande få anmälningar som rör apotekspersonal; ett tiotal varje år jämfört med några tusen läkare.

Enkel bevisning
? Men felen som begåtts har ju en sådan karaktär att bevisningen är enkel. Oftast har också den anmälda personen erkänt felet, säger Lars-Åke Johnsson ordförande i nämnden.

? Även om nämnden i och för sig tar hänsyn till en stressad arbetssituation så ska det mycket till för att det ska fria någon.