Annons
Tar tillbaka EU-ansökan för genterapi efter EMA-frågor
Foto: Istock

Tar tillbaka EU-ansökan för genterapi efter EMA-frågor

Läkemedelsmyndigheten EMA ifrågasätter nyttan av en genterapi mot en svår ärftlig ögonsjukdom.

4 maj 2023, kl 06:29
0

Annons

Det franska företaget Gensight biologics utvecklar genterapin Lumevoq (lenadogene nolparvovec). Syftet är att kunna förbättra synen hos patienter med den ovanliga ärftliga ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati.

Detta är en sjukdom i näthinnan och synnerven som ärvs på mödernet och i många fall leder till en mycket kraftig synnedsättning på båda ögonen. Ungefär hälften av de manliga anlagsbärarna och en tiondel av de kvinnliga får sjukdomen.

Hos en typisk patient kommer synproblemen någon gång mellan 15 och 35 års ålder. Det är ovanligt att man blir helt blind, men synförmågan i den centrala delen av synfältet försämras påtagligt och det blir svårt att klara synkrävande uppgifter.

Lumevoq injiceras i ögat

Lebers hereditära optikusneuropati, LHON, orsakas av mutationer i DNA:t hos cellernas mitokondrier (som omvandlar näring till energi). Det finns flera mitokondriemutationer som kan leda till sjukdomen. En av dem har beteckningen m.11778G>A.

Genterapikandidaten Lumevoq är till för patienter med just den mutationen. Den ges som injektion i ett eller båda ögonen. Den aktiva substansen lenadogene nolparvovec består av ett för människor ofarligt virus som transporterar en gen in i ögats celler. Denna gen ska återställa produktionen av ett viktigt enzym som stoppas av sjukdomsmutationen.

Genom att få i gång denna enzymproduktion igen ska behandlingen även kunna återskapa synförmågan. Behandlingen är ännu inte godkänd någonstans i världen.

Oeniga om nyttan av behandlingen

Men företaget och EU:s läkemedelsmyndighet EMA är oense om hur starka bevisen är för att behandlingen gör en nytta som är större än riskerna. Det har lett till att företaget nu drar tillbaka sin ansökan om godkännande i EU.

Ansökan var baserad på fyra studier där sammanlagt 174 patienter med ögonsjukdomen och den relevanta mutationen deltog. I tre av studierna följde forskarna patienter som fått injektion med Lumevoq i det ena ögat och en behandling som bara imiterade en injektion i det andra ögat.

Synen i ögon som fått genterapin jämfördes med synen i ögon som fått låtsasbehandling jämfördes efter som längst tre år.

I en fjärde studie jämförde man patienter som fått genterapi i båda ögonen med personer som fått Lumevoq i ett öga och placebo i det andra.

Synpunkter på studieresultaten

Eftersom det handlar om en genterapi är det EMA-kommittén CAT, Committee for advanced therapies, som granskat företagets ansökan om godkännande. CAT ansåg efter sin granskning att det fanns en del frågetecken kring studierna och deras resultat.

Företaget fick besvara frågorna vid en så kallad muntlig förklaring och hade då även bjudit in kliniska experter som stödde att genterapin gör viktig klinisk nytta.

Men trots detta ansåg kommittén att det fortfarande fanns obesvarade frågor. Dess preliminära bedömning var att läkemedlet inte kunde godkännas. CAT menade bland annat att studierna inte visade signifikanta synskillnader mellan ögon som fått genterapi respektive ögon som fått imiterande injektioner eller placebo.

Slutsatsen var att nyttan av behandlingen inte översteg riskerna.

Ger inte upp om Lumevoq

När Gensight biologics fick information om CAT:s och därmed EMA:s synpunkter beslutade sig företaget för att dra tillbaka sin ansökan. Men mycket tyder på att det kommer en förnyad ansökan längre fram.

– Vi håller inte med om CAT:s utvärdering och är fortfarande övertygade om den kliniska nyttan av Lumevoq för LHON-patienter, kommenterar företagets chef Bernard Gilly i ett pressuttalande.

– Beslutet att dra tillbaka ansökan gör att vi kan fortsätta diskutera med EMA för att så snart som möjligt komma överens om en regulatorisk väg framåt.