Annons

Död, hjärtstillestånd och arytmi vanligt hos schizofrena patienter

Enligt en studie i morgondagens BMJ är det vanligare med hjärtstillestånd och ventrikulära arytmier hos patienter med schizofreni jämfört med hos patienter med psoriasis och glaukom.

8 nov 2002, kl 11:30
0

Annons

Patienter med schizofreni, som behandlas med antipsykotiska läkemedel, löper upp till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtstillestånd och ventrikulära arytmier som en kontrollgrupp som behandlades med läkemedel för glaukom och psoriasis. Dessutom var risken att dö upp till sex gånger så stor för patienterna med schizofreni.

Det rapporterar ett amerikanskt forskarlag i morgondagens utgåva av British Medical Journal, BMJ. Studien är en kohortstudie, baserad på amerikanska administrativa data från en amerikanskt sjukförsäkring.

Risperidon var det enda läkemedel som medförde större risker (5,0 fall per tusen personår) än haloperaidol (4,2), avseenden hjärtstillestånd och arytmier. Både klozapin (2,2) och tioridazin (3,8) medförde lägre risk. Jämförelseläkemedlen för psoriasis och glaukom låg på 1,8 respektive 3,4 fall per tusen personår.

Risken för död var högst för haloperaidol (7,3 fall per tusen personår). Sen följde risperidon (7,2), tioridazin (6,5) och klozapin (2,7). Jämförelseläkemedlen för psoriasis och glaukom låg på 2,7 respektive 3,9 fall per tusen personår.

Dessutom anser författarna att studien visar på att tioridazin är förknippat med högre risk än haloperaidol, vid höga doser. Därför anser man att patienter bör behandlas med lägsta möjliga tioridazin-dos.

Författarna kan inte dra någon slutsats huruvida resultaten kommer av schizofrenin eller av behandlingen. Men studien styrker tidigare resultat som visat på ökad risk.

Samtliga studerade substanser finns tillgängliga i Sverige under följande varunamn:

Haloperidol – Haldol

Klozapin – Clozapine Alpharma, Leponex

Risperidon – Risperdal

Tioridazin – Mallorol