Beklometason var avsevärt potentare än budesonid

I internationella riktlinjer för astmabehandling betraktas budesonid och beklometason som ekvipotenta. Dessa baseras på randomiserade kontrollerade studier som inte kunnat klarlägga någon skillnad i potens mellan substanserna. FASS ger ungefär samma budskap; den normala dosen för vuxna anges till 400?1500 mikrogram beklometason (Becotide) per dag eller 400?1600 mikrogram budesonid (Pulmicort).Men en ny studie utförd på […]

19 jul 2002, kl 18:54
0

I internationella riktlinjer för astmabehandling betraktas budesonid och beklometason som ekvipotenta. Dessa baseras på randomiserade kontrollerade studier som inte kunnat klarlägga någon skillnad i potens mellan substanserna. FASS ger ungefär samma budskap; den normala dosen för vuxna anges till 400?1500 mikrogram beklometason (Becotide) per dag eller 400?1600 mikrogram budesonid (Pulmicort).
Men en ny studie utförd på Nya Zeeland ger en helt annorlunda bild. Forskargruppen samlade in alla recept för beklometason och budesonid från 28 allmänläkarpraktiker. Totalt ingick 5 930 patienter varav 4 295 fick enbart beklometason, 1 532 enbart budesonid. 103 patienter bytte preparat minst en gång under den studerade ett år långa perioden. Sammanlagt ingick 16 725 recept på inhalationssteroider i analysen.
All information hämtades från en central databas över avpersonifierade uppgifter från recept och journaler. När den förskrivna dosen angavs som ett intervall användes den lägre nivån i studien.
Den genomsnittliga förskrivna dosen var för beklometason 635 mikrogram per dag och för budesonid 979 mikrogram, det vill säga 344 mikrogram högre. Skillnaderna noterades i samtliga åldersgrupper. För de 61 patienter som bytte från beklometason till budesonid var skillnaden 354 mikrogram. För de 32 patienter som bytte andra hållet var skillnaden ungefär lika stor, 340 mikrogram.
Det fanns inget som talade för att patienter som fick budesonid hade en mer svårkontrollerad astma, något som skulle kunnat förklara skillnaden i förskriven dos. Samma andel patienter fick åtminstone två gånger recept på antibiotika för astmarelaterade åkommor, och antalet läkarbesök skilde sig inte heller åt. Oavsett om substanserna gavs via andningsstyrda pulverinhalatorer eller som sprej kvarstod skillnaden.
När studien utfördes var båda substanserna väl etablerade i allmänläkarkåren på Nya Zeeland och hade stabila marknadsandelar. Kuriöst nog trodde läkarna som deltog  i studien att medlen är ekvipotenta, något som framgick av en enkät innan studien avslutades.  
British Medical Journal 1998;317:986?90