Annons

Apotekets nya affärsområden tar form

Apoteket AB:s nya organisation börjar formellt gälla från den första juli i år. Direkt under vd Stefan Carlsson ligger Affärsområdena Hälsa, Vård, Konsult samt Apoteket Direkt och resultatenheterna Tillverkning, Logistik, DOS och IT.De nya affärsområdescheferna, som ska förvekliga Stefan Carlssons vision om en tydligare och konkurrenskraftigare organisation, berättar här om sina planer.

23 aug 2002, kl 22:57
0

Annons

Affärsområde Hälsa satsar på egenvård
Affärsområde Hälsa blir störst av de nya affärsområdena med 800 apotek och
8 000 anställda. Det omfattar alla apotek i landet utom sjukhusapoteken. Chef för Affärsområde Hälsa är Monica Hagman som fram till oktober 2000 var apoteksdirektör i Östergötland. Hon menar att den största skillnaden ? eller möjligheten ? med den nya organisationen jämfört med tidigare är att man kommer att kunna fokusera mer på olika kunders behov.
Det kommer för Affärsområde Hälsa att innebära en breddning och fördjupning av dialogen med kunden. Vi kommer att få se en ökad satsning på egenvårdsområdet och en vidareutveckling av den rådgivande rollen i förebyggande hälsovård. Det nya är att man knyter folkhälsofrågorna till själva receptexpeditionen eller expeditionen av ett receptfritt läkemedel.
? Man vet att intresset för hälsofrågor har ökat inte minst bland ungdomar och här måste apoteken bli bättre på att marknadsföra sig och sina tjänster, säger Monica Hagman.
Hälsodialogen en viktig del i arbetet och ute i landet har man redan kommit igång med olika projekt. I Lyckeby i Blekinge ligger man i startgroparna med ett ?hälsotorg?. Det är Apoteket Pantern som tillsammans med vårdcentralen startar en informationsplats där man ska ge råd om hälsa och även kunna hänvisa patienterna till apoteket, läkarmottagningen eller distriktssköterskemottagningen.
Läkemedelsprofiler införs
Monica Hagman vill också lyfta fram arbetet med Läkemedelsprofilerna som hon tror kommer att ge en fördjupning av rådgivningen till kunderna. De kommer att fungera så att kunden tar med sig alla recept till apoteket där man gör upp en lista över aktuell medicinering, ett ?ordinationskort?. Där kan man se vilka läkemedel man har, hur många gånger det är förskrivet och hur många gånger man har tagit ut.
? Vi har inte kommit till detaljutformningen än, men man kan tänka sig att registrera överkänslighet, om man är rökare ? i stort sett alla typer av uppgifter som har betydelse för läkemedelsbehandlingen. Det är också meningen att andra professioner inom sjukvården ska ha tillgång till profilerna, säger Monica Hagman. Men det är kunden/patienten som ?äger? sin läkemedelsprofil och väljer själv när de vill konsultera oss eller vården.
Målet med Läkemedelsprofilerna är en bra läkemedelsanvändning. Monica Hagman tror inte att det på sikt kommer att bli ett merarbete för apoteken utan att det kommer att underlätta och förbättra informationen till kunderna.
? Genom Läkemedelsprofilerna har man ett bra underlag för att föra en dialog runt medicineringen, säger hon. Det verkar vara en trend bland personalen att man värderar kundarbetet mer och mer. Vår personal har under ett antal år inte känt att de har fått använda sina kunskaper på ett optimalt sätt.
Personalfrågorna viktiga
Personalfrågorna kommer att vara viktiga för Monica Hagman. Det måste tas krafttag för att skapa en riktigt bra arbetsmiljö på apoteken ? att göra Apoteket till en riktigt attraktiv arbetsgivare, menar hon.
? Det finns en trend i samhället mot ökad sjukfrånvaro och det ser vi också på apoteket. Det måste vi ta tag i och se vad det finns för orsaker. Målet är att alla med glädje ska gå till jobbet varje dag.
Monica Hagman planerar en förändring av chefsstrukturen på apoteken. Hon vill ha en chef för apoteksverksamheten och en som är farmacevtiskt ansvarig. De som är chefer för apoteksverksamheten ska arbeta med frågor kring ekonomi, verksamhetsplanering och arbetsmiljö. De kommer att leda mellan ett och fem apotek var. På varje apotek ska det utses en farmacevtiskt ansvarig person som ska se till att apoteksservicen utvecklas.
Totalt kommer det att innebära ett mindra antal chefer ? cirka 300-400 jämfört med 800 idag.
Affärsområde Hälsas ledningsgrupp kommer att bestå av åtta personer. Monica Hagman kommer att utse två representanter för distrikten och dessutom kommer cheferna för de fem centrala stödfunktionerna att ingå. Ingrid Ström, tidigare apoteksdirektör i Gävleborg och Ingrid Jacobson, tidigare apoteksdirektör i Kronoberg har redan rekryterats till ledningsgruppen. N
 
Affärsområde Vård arbetar närmare patienterna


Affärsområde Vård omfattar landets alla sjukhusapotek som idag är omkring 100 till antalet. Chef för affärsområdet är Carina Mohlin som är sjuksköterska i botten och fram till årsskiftet var chef för Folktandvården i Skåne. Hon föreslår att Affärsområde Vård delas in i sju distrikt som i princip följer landstingsgränserna.
? Det är för att kunna fokusera på våra kunder som i huvudsak utgörs av landstingen, säger hon.
Carina Mohlin har genom sin erfarenhet sett både sjukhus och tandvård från insidan. Hon är övertygad om att man på många områden kan använda sig av den farmacevtiska kompetensen mycket bättre än man gör idag. Hon tycker också att det är ett mycket bra tillfälle att sälja in de farmaceutiska tjänsterna just nu.
? För alla som arbetar inom vården är brist på resurser och personal ett stort problem, säger hon. Det gör att det kan öppnas nya vägar där man kanske vill ha annan kompetens som kompletterar vårdpersonalen och kanske tar över vissa uppgifter. Därför är det viktigt att tala om vad vi på apoteken kan. Sjukvårdssystemet är oerhört komplext och jag är glad att jag har min erfarenhet, det gör det lättare att se vad man kan göra.
För de anställda inom Affärsområde Vård kommer det att innebära att man arbetar mer direkt på sjukhusen och i vården än tidigare. Det är olika projekt som handlar om att apoteket sköter läkemedelsförråden uppe på avdelningarna, att farmaceuter deltar i ronder och har läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Det finns försök där farmacevter besöker patienter innan de skrivs ut för att gå igenom läkemedel och se till att patienten får med sig sina läkemedel hem.
Det här är inte några nyheter utan för Carina Mohlin handlar det mer om att få till stånd och vidareutveckla verksamheten. För att frigöra resurser för den klinikorienterade farmacin skulle delar av tillverkning och logistik kunna flytta ut från apoteken, menar hon. Till exempel genom att läkemedel kommer att kunna levereras direkt från logistikcentraler till vårdavdelningar. Man ska också se om det går att samordna tillverkningen mellan sjukhusapoteken på ett bättre sätt.
?Vissa läkemedel måste tillverkas på sjukhusapoteken, men de behöver kanske inte tillverkas överallt, säger Carina Mohlin. Digital överföring av recept kommer också att innebära en vinst både för kunder och personal genom att det blir färre moment i läkemedelsexpedieringen.
? Jag tror att det finns ett väldigt intresse bland personalen att arbeta närmare vården, säger hon.
Ledningsgrupp
Affärsområde Vård kommer att ledas från Stockholm. Carina Mohlin har tänkt sig en ledningsgrupp som dels består av några av distriktscheferna inom affärsområdet och sedan vill hon ha strateger inom ekonomi, personal och kompetensutveckling  samt kvalitéts- och verksamhetsutveckling, plus en informatör.  n
En nyhet när det gäller läkemedelsförsäljningen är att det i slutet av det här året ska bli möjligt att handla läkemedel på Internet.
? Anledningen till att vi skapar affärsområdet Apoteket Direkt är att vi vill öka tillgängligheten och valfriheten för kunderna, säger Tony Rydberg, chef  för det nya affärsområdet och tidigare apoteksdirektör i Skåne. När apoteket gör sina kundundersökningar får vi ibland kritik när det gäller öppethållandet och tillgängligheten på helger, kvällar och nätter.
Verksamheten inom Apoteket Direkt ska drivas från två kundcentra som håller på att byggas upp i Uppsala och Kalmar. I Uppsala startar man redan i mars/april i år, först med telefonrådgivning och sedan med e-handel. Fullt utbyggt ska det arbeta 110 personer där.
E-handel i år
? Vi har en del förseningar i projektet, men ambitionen är att få igång e-handel med receptfria läkemedel under det här året, säger Tony Rydberg. Vi vet inte idag om det kommer att bli hela det receptfria sortimentet eller bara delar av det. Eftersom det är en helt ny verksamhet kan vi inte heller räkna med att gå ut till hela svenska folket på en gång utan får börja succesivt.
Ännu återstår en hel del detaljer i systemet, men Tony Rydberg tänker sig någon form av standarderbjudande med läkemedelsleverans inom 48 timmar. Det ska också gå att få leveransen snabbare ? men då blir det dyrare. Tjänsten direktleverans kommer att benämnas Apoteket Kurir.
När det gäller receptbelagda läkemedel hoppas Tony Rydberg att man ska kunna starta verksamheten ett halvår senare. 
? Målet är naturligtvis att få igång e-handel med de receptbelagda läkemedlen, säger han. Där jag tror att kundbehovet är störst. Anledningen till att vi börjar med receptfria läkemedel är helt enkelt att det är enklare och att vi kan få mycket erfarenheter som vi har nytta av när vi börjar sälja receptläkemedel.
Tony Rydberg poängterar att man inte kommer att sjösätta något som inte är säkert. Den viktigaste frågan innan försäljningen kommer igång är: Hur identifierar man att det är rätt kund? Hur identifierar man att det är rätt förskrivare?
 ? Vi har inte råd med att det ska inträffa några incidenter och vi kommer att sätta kundernas säkerhet i högsta rummet, säger han.
Tony Rydberg tror inte att hela svenska folket kommer att välja internet ? många kommer att göra det medan andra fortsätter att besöka apoteket precis som vanligt. Men intresset för att köpa läkemedel och hämta information via nätet är väl undersökt, bland annat genom projekt som virtuellt apotek, apoteket direkt och distansfarmaciprojektet. Dessa tre projekt ligger som grund för verksamheten inom Apoteket Direkt. 
Elektroniska recept en viktig del
Ett ytterligare steg i en rationellare läkemedelshantering kommer med den elektroniska receptöverföringen. I Carelink, en organisation där Apoteket, Landstingförbundet och Kommunförbundet med flera samverkar, har man som ett av sina mest prioriterade projekt att försöka hitta en samsyn på elektronisk komunikation.
? Alla aktörer vill ha elektroniska recept och nu återstår bara att lösa de tekniska bitarna, säger Tony Rydberg. Vårt mål är att inom två till tre år ska 80 procent av alla recept i Sverige komma elektroniskt.
Rent praktiskt kommer det att fungera så att man redan hos läkare talar om hur man vill ha läkemedlet expedierat. Vill man ha det hem skickas receptet elektroniskt till ett av Apotekets nya kundcentra och patienten går hem och väntar på leverans. När man sedan vill ha receptet förnyat är det bara att ringa. Vill man hämta det på apoteket i stället skickar läkaren receptet dit och där ska det förhoppningsvis finnas klart att hämta när man kommer in.
Apoteket Direkt leds från Skåne
Ledningen för affärsområdet kommer att finnas i Skåne, sannolikt i Malmö. Att man inte sitter i Nacka Strand är ingen nackdel, menar Tony Rydberg.
? I det nya affärsområdet kommer vi att jobba lite virtuellt.
Ledningsgruppen kommer utöver Tony Rydberg att bestå av sex personer och av dessa är Bengt Åstrand, tidigare apoteksdirektör i Kalmargruppen, redan utsedd. Med tanke på att området ska utvecklas snabbt behöver Tony Rydberg någon som ska arbeta med strategiska personalfrågor. Han kommer också att anställa en marknadsperson och en person med strategiskt datakunnande. Webb-redaktion är viktig eftersom hemsidan konkurrerar med alla andra webb-sidor om kundernas uppmärksamhet.
På de två kundcentra i Uppsala och Kalmar kommer det att arbeta farmacevter, apotekstekniker, apoteksassistenter och sjuksköterskor.  n
Affärsområdet Konsult ska arbeta med producentobunden rådgivning, information och utbildning. Chef för Affärsområde Konsult är Annema Paus som under det senaste året arbetat på Apotekets huvudkontor med ansvar för receptkunder.
? Mycket av vårt fokus kommer att ligga på att förbättra läkemedelsanvändningen, säger hon. Det nya är att vi i ett affärsområde satsar framförallt på tjänsteförsäljning till externa kunder. Det handlar alltså mycket om att synliggöra den farmaceutiska kompetensen.
Inom affärsområdet ska man också ansvara för företagets kompetensutveckling inom farmaci. Den 25 januari invigdes  kompetenscentrat på Ryhov i Jönköping som är ett partnerskap mellan landstinget i Jönköpings län och Apoteket AB. Där ska sjukvårdspersonal och apotekspersonal fortbilda sig tillsammans.
Bidra till lägre kostnader
Exempel på tjänster som affärsområdet ska erbjuda är läkemedelsgenomgångar, utbildningar och statisktik. Det kan till exempel vara hela paketlösningar som syftar till att minska läkemedelskostnaderna för sjukvårdshuvudmännen. Man kan behöva utveckla tolkningen av statistiken för att göra den mer användbar, menar Annema Paus.
? En sak är siffrorna men en helt annan vad de betyder och vad de står för, säger hon. Statistiken ska också kopplas till vår forsknings och utvecklingsverksamhet.
Att arbeta i samarbete med och på uppdrag av sjukvården är viktigt, menar hon. Oberoende läkemedelsinformation är något som efterfrågas allt mer och samarbetet med Läkemedelskommittéerna kommer att utvidgas.
En fördel gentemot tidigare är att man kan bli tydligare genom att samordna verksamheten.
? Alla distrikt ska jobba brett, men man kan också koncentrera en del av verksamheten till vissa delar av landet, säger Annema Paus. Olika distrikt kan specialisera sig på en bit av verksamheten och sedan sprida erfarenhet och kunskap till övriga distrikt.
Till affärsområdet hör den forskning som kan betecknas som samhällsorienterad. Det är en forskning som syftar till att skapa och säkerställa en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.
Personal
Annema Paus uppskattar att det kommer att arbeta 200-250 personer inom Affärsområde Konsult. Hon tror att många av dessa idag är informationsapotekare eller resursapotekare. Det kan också bli så att en och samma person arbetar halva sin tid på apotek och halva tiden med producentobunden information inom Apoteket Konsult.
 Två nya chefer är utsedda i ledningsteamet, Ann Marie Schaffrath, apoteksdirektör i Halland och Anders Carlsten, tidigare ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.
När det gäller den geografiska indelningen kommer man att föreslå sju distrikt ? samma indelning som Affärsområdena Vård och Hälsa har.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng