Annons

Vårdprofessionerna enas om mål för bättre följsamhet

Läkare, sjuksköterskor och farmaceuter föreslår i en rapport gemensamma mål för att nå en bättre följsamhet till läkemedelsordinationer.

4 jun 2002, kl 17:55
0

Annons

För att få en ökad medvetenhet och ett större engagemang hos de tre yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och farmaceuter om hur viktigt det är att nå en god följsamhet till den ordinerade läkemedelsbehandlingen har sex organisationer på området enats om gemensamma mål.
Apotekarsocieteten, Apoteket, Landstingsförbundet, NEPI, Svenska Kommunförbundet, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening konstaterar att följsamheten till läkemedelsordinationerna är låg, i långtidsmedicinering inte över 50 procent.
De hävdar i rapporten att bättre följsamhet främst kan åstadkommas genom att se patienten som en partner i terapiarbetet. Det allra viktigaste är att det finns en samstämmighet mellan den professionelles och patientens syn på avsikten med behandlingen.

Patienten en partner
Baserat på det har organisationerna formulerat tre mål för att kunna uppnå det och ger förslag på hur det ska gå till.
För det första ska patienten ses som en partner. Läkaren, sköterskan eller farmaceuten ska verka för att patienten deltar aktivt i behandlingen och tar ansvar för att genomföra behandlingen.
Det andra målet är att vid ordination och uppföljning av läkemedelsbehandling ta reda på hur patienten ser på sin sjukdom och dess behandling samt att man förvissar sig om att patienten vet varför han/hon får sin medicin och hur läkemedlet ska användas.
Det tredje är att professionerna ska utveckla förståelse för varandras funktioner, samverka och ta till vara varandras kompetens kring läkemedel.
För att nå målen ska varje organisation genom sina styrelser eller andra beslutande organ göra de föreslagna målen till sina.