Annons
Tre nya fokusområden i läkemedelsstrategin
Foto: Istock

Tre nya fokusområden i läkemedelsstrategin

Tillgänglighet till läkemedel är ett av tre fokusområden i den nationella läkemedelsstrategin för 2020-2022.

8 sep 2020, kl 14:55
0

Annons
Madeleine Wallding

Madeleine Wallding

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har som parter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) tagit beslut om en ny strategi för åren 2020-2022.

Madeleine Wallding, direktör på Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL), berättar för Läkemedelsvärlden att visionen rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle och de långsiktiga målen finns kvar i den nya strategin, men att primär inriktning kommer att ligga på utvecklad samverkan mellan berörda aktörer samt tre nya fokusområden.

– Vi ser ett fortsatt behov av detta och strävar efter att effektivisera arbetssättet och strukturen kring samverkansarbetet, säger hon.

Ett av de tre fokusområdena för den nya strategin är tillgängliggörande av läkemedel där bland annat förekomsten av restnoteringar ingår. Ofta kan patienten få tillgång till ett annat läkemedel, men om detta inte finns i Sverige kan en kritisk bristsituation uppstå. De andra två fokusområdena är uppföljning av läkemedelsanvändning samt värdering av evidens och kunskap.

– Inom dessa områden finns det sedan en mängd olika aktiviteter som behövs för att föra arbetet framåt och för att konkretisera strategin, säger Madeleine Wallding.

Covid-19 påverkar nationella läkemedelsstrategin

Den första nationella läkemedelsstrategin antogs 2011. Beslut om strategin och behovet av en eventuell revidering tas vid varje ny mandatperiod. Tillhörande handlingsplan uppdateras vanligtvis årligen. Dock har coronapandemin påverkat arbetet med årets plan.

– I regel finns en färdig handlingsplan när en ny strategi tas fram. Men på grund av den fortsatt rådande situationen med covid-19 har handlingsplanen senarelagts. Aktiviteter inom NLS pågår dock ändå parallellt, säger Madeleine Wallding.

– Innehållet i den kommande handlingsplanen är inte fastställd ännu, men det finns säkert skäl att anta att det kan komma att bli aktiviteter som en följd av pandemin, fortsätter hon.

Det finns också tre mer långsiktiga mål inom strategin. Dessa är effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgängliga läkemedel och jämlik användning samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.