Subkutan bortezomib effektivt vid myelom

Patienter med benmärgscancer som behandlas med subkutant
bortezomib blir lika hjälpta som de som får behandlingen intravenöst.
Det visar en ny internationell studie. Den subkutana behandlingen var
också i lägre grad förknippad med svåra biverkningar.

19 apr 2011, kl 16:16
0

I en studie av 222 patienter från ett femtiotal centra i Europa, Asien och Sydamerika jämfördes subkutan och intravenös behandling med bortezomib. Samtliga studiedeltagare hade drabbats av återfall i multipelt myelom, cancer i benmärgen.

Behandling med proteasomhämmaren bortezomib används ofta till dessa patienter och administreras intravenöst. Men behandlingen är förknippad med allvarliga biverkningar bland annat i form av nervskador, perifer neuropati. I den aktuella studien ville man undersöka hur behandlingen påverkades av att läkemedlet gavs subkutant istället.

Patienterna lottades till att få preparatet intravenöst eller subkutant under åtta 21-dagarscykler. Efter en uppföljningstid på i genomsnitt ett år var resultatet att de båda grupperna nått liknande resultat vad gäller förvärrad sjukdom eller total överlevnad. De som fick den subkutana behandlingen hade däremot färre allvarliga biverkningar, 57 procent jämfört med 70 procent i gruppen som fick den intravenöst. I den subkutana gruppen drabbades 39 procent av neuropati jämfört med 53 procent i den andra.

Forskarna menar att resultaten, som publicerats i Lancet Ocology, tyder på att den subkutana behandlingen kan vara ett bra alternativ till dagens intravenösa för dessa patienter. Studien har finansierats av Johnson & Johnson och Millenium Pharmaceuticals.