Annons

Spironolakton sänkte dödlighet hos svårt hjärtsjuka

Det vätskedrivande läkemedlet spironolakton minskar dödligheten med 27 procent hos svårt sjuka hjärtpatienter. Det framgår av en studie som nyligen avslutades i förväg. En reservation är att få patienter fick betablockad i basbehandling.

19 jul 2002, kl 19:03
0

Sedan länge har diuretika använts vid hjärtsvikt. Men det har inte funnits några belägg för att dessa medel räddar liv på svårt sjuka patienter.
Men nyligen rapporterades att den så kallade RALES (Randomized ALdactone Evaluation Study) avbrutits 1,5 år i förväg på grund av en kraftig sänkning av mortaliteten hos aktivt behandlade patienter. Aldactone (spironolakton) är ett kaliumsparande diuretikum som funnits i Sverige sedan början av 1960-talet.
I den dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studien RALES ingick 1 663 patienter med svår hjärtsvikt och sänkt vänsterkammarfunktion (de tillhörde NYHA-klass III och IV).
Patienterna i kontrollgruppen fick utöver placebo behandling med ACE-hämmare, diuretika plus eventuellt digoxin. 7?8 procent av patienterna fick dessutom betablockad. Den aktivt behandlade gruppen fick tillägg av Aldactone i stället för placebo.  Den genomsnittliga uppföljningstiden var 24 månader, när studien avbröts.
Standardbehandlingen vid hjärtsvikt var fram tills för några år sedan vätskedrivande diuretika och ACE-hämmare. På senare år har flera studier visat en skyddande effekt vid hjärtsvikt av betablockerarna karvedilol, bucindolol och metoprolol.


27 procent färre avlidna
I kontrollgruppen avled 372 patienter (44 procent). Av dem som dessutom fick spironolakton avled 283 (34 procent). Den relativa mortalitetsminskningen var 27 procent.
Tillägg med spironolakton ledde också till färre sjukhusinläggningar. 764 patienter i placebogruppen (91 procent) lades in minst en gång, jämfört med 663 patienter (81 procent) i den behandlade gruppen. Totalt noterades 1 317 sjukhusinläggningar utan dödlig utgång i den förra gruppen mot 1 088 i den senare.
? Resultaten är intressanta. Vi har tidigare saknat bevis på att spironolakton räddar liv, säger Lars Wilhelmsen, professor i preventiv kardiologi vid Göteborgs universitet.


72 räddade på två år
Lars Rydén, professor i kardiologi vid Karolinska institutet och verksamhetschef på Karolinska sjukhusets hjärtklinik, tycker studien är väl genomförd och med intressanta resultat.
? Med ett tillägg av i genomsnitt 27 mg spironolakton minskades dödligheten med 27 procent. Om 1 000 patienter behandlas i två år sparas 72 människoliv och 264 sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt. Det är en slående effekt, säger han.
? Risk för hyperkalemi (för hög kaliumnivå) är en farhåga som framförs när det gäller spironolakton. I RALES var frekvensen hyperkalemi 1,7 procent i den aktivt behandlade gruppen och 1,2 procent i placebogruppen, det vill säga inget som kan tillskrivas tillägget av spironolakton, säger Lars Rydén.
? Viktigare biverkningar i spironolaktongruppen var förstorade bröst och bröstsmärtor, något som föranledde besvär hos cirka 8 procent av de aktivt behandlade männen. Biverkningen var vanligast vid samtidig digoxinterapi, säger Lars Rydén.
En reservation som måste göras inför studiens resultat är att mindre än var tionde deltagare fick betablockerare.
? Vi vet inte vilken effekt tillägg av spironolakton haft om 80?90 procent av patienterna fått även betablockad, säger Lars Rydén.