Annons

Risker med SSRI för gravida mindre än befarat

Stor studie pekar på att antidepressiva under tidig graviditet inte ökar risken för autism eller adhd.

18 apr 2017, kl 17:00
0

Annons

Det är en av de största registerstudier som gjorts på området, som nu publiceras i the Journal of the American Medical Association. Studien har letts från universitetet i Indiana och gjorts i samarbete med Karolinska institutet och Harvard T.H. Chan School of Public Health. Det är svenska register som har studerats.

Resultatet visade att intag av SSRI-läkemedel, selektiva serotoninåterupptagningshämmare, som är den vanligaste läkemedelsgruppen vid depression, under den första trimestern av en graviditet inte påverkade risken för autism eller adhd hos barnet. Det är risker som tidigare studier har identifierat. Någon ökad risk för låg födelsevikt kunde heller inte ses. Risken för för tidig födsel var däremot förhöjd för de mammor som tagit SSRI-läkemedel under tidig graviditet, men ökningen var mindre, 1,3 gånger förhöjd, än vad tidigare forskning visat.

I registerstudien ingick alla levande födda barn som fötts i Sverige mellan 1996 och 2012, sammanlagt över 1,5 miljoner barn. I forskningen ingick både information direkt från mammorna om att de tagit SSRI-läkemedel och information från läkemedelsregistret, det vill säga data om läkemedel som hämtats ut på apotek. Adhd- och autismdiagnoser hos barn, genetiska förhållanden mellan barn och föräldrar och föräldrarnas ålder och utbildningsnivå var andra delar som ingick i studien.

Forskarna har även studerat både mammornas och pappornas eventuella konsumtion av SSRI-läkemedel före graviditet. Här sågs samband mellan intag av antidepressiva och en ökad risk för autism, adhd och låg fostertillväxt. Detta samband tolkar forskarna som att det är andra faktorer från arv och miljö som påverkar riskerna för de neuropsykiatriska diagnoserna, snarare än intaget av SSRI-läkemedlen.

Den förhöjda risken för för tidig födsel identifierades när man hade kontrollerat för mammornas ålder vid graviditet och jämfört syskon, där mamman tagit SSRI-läkemedel vid en graviditet men inte vid en annan. Syskonjämförelserna, tillsammans med andra jämförande metoder som användes för att testa sambanden, bland annat föräldrarnas konsumtion av SSRI före graviditet, anser forskarna ger studiens resultat extra tyngd.

– Det är ju ett selekterat urval patienter som tar SSRI-läkemedel under graviditet, säger Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien. Det finns en stor samsjuklighet när det gäller adhd och till exempel depression, men även andra sjukdomar som behandlas med SSRI-läkemedel, till exempel tvångssyndrom.

– Antagligen finns här en ärftlig benägenhet, fortsätter Paul Lichtenstein. De här personernas barn har också en ökad risk för adhd, som inte har med läkemedlen att göra, utan med orsakerna till att mammorna tagit läkemedlen.

Även Brian D’Onofrio, professor vid universitetet i Indiana och som lett studien, betonar att studiens resultat pekar på att det är andra faktorer än läkemedlen som ligger bakom en större risk för adhd och autism hos mödrar som tagit SSRI-läkemedel under tidig graviditet.

– Kvinnor som tar antidepressiva under graviditet är mer sannolikt deprimerade än kvinnor som inte gör det, säger Brian D’Onofrio i en kommentar till artikelns publicering. Därför är det möjligt att depressionen, stress eller andra faktorer är de som ligger bakom den ökade risken för dessa barn. Vår studie pekar på att tidigare forskning kanske inte har räknat in dessa bakomliggande faktorer i tillräckligt hög grad. Kanske har de därmed överskattat riskerna med antidepressiva läkemedel under första trimestern.

Paul Lichtenstein säger att studiens resultat borde kunna minska eventuell oro.

– Vår studie ger inget stöd för att den här medicineringen skulle ha några fosterskadande effekter, säger han. Det kanske är värre att ha en depression under graviditeten än att ta antidepressiva. Men det är självklart något som var och en måste diskutera med sin läkare. Men det här kan definitivt minska oron.

SSRI-läkemedlen som ingick i studien var fluoxetin, sertralin och citalopram.