Annons
”Polarisering om D-vitamin drabbar sårbara grupper”
Peter Bergman. Foto: Ulf Sirborn.

”Polarisering om D-vitamin drabbar sårbara grupper”

Peter Bergman är en av forskarna bakom en ny studie om D-vitamin och skydd mot luftvägsinfektioner.

9 apr 2021, kl 11:00
0

Annons

Extra tillskott av D-vitamin kan ge en liten minskning av risken för akuta luftvägsinfektioner. Det visar den hittills största sammanställningen av forskning om d-vitamin och luftvägsinfektioner (ej covid-19). Sammanställningen är gjord av forskare vid bland annat Karolinska institutet och har publicerats i Lancet diabetes & endocrinology.

– Skyddseffekten är inte särskilt stor, men tydlig, säger Peter Bergman, docent vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet, och en av forskarna bakom studien.

D-vitamin aktiverar immunförsvaret i provrör

Att D-vitamin är viktigt för skelettet har varit känt i omkring hundra år. Forskningen om D-vitaminers betydelse för vårt immunförsvar är av betydligt färskare datum. Den har pågått sedan början av 2000-talet. Tack vare nya möjligheter att kartlägga det mänskliga genomet blev det då känt att flera hundra av våra gener regleras av D-vitamin och att många av dessa finns just i immunförsvaret.

Dessa upptäckter ledde vidare till laboratoriestudier som visade att D-vitamin i provröret kunde aktivera olika mekanismer i immunförsvaret. Detta tillsammans med forskning som visade på samband mellan låga nivåer av D-vitamin och ökat antal luftvägsinfektioner stärkte intresset för frågan om d-vitamintillskott kan skydda mot sådana sjukdomar. Flera forskare började göra randomiserade, placebokontrollerade studier för att försöka hitta svar.

Peter Bergman och hans medarbetare publicerade till exempel en randomiserad studie redan 2012. Den genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset bland 140 patienter med ökad infektionsrisk. 70 randomiserades till att få D-vitamintillskott och lika många fick placebo. Resultatet visade att antalet luftvägsinfektioner var omkring 20 procent lägre i D-vitamingruppen än i kontrollgruppen.

Kunskapsöversikter om d-vitamin

År 2017 var Peter Bergman en av forskarna bakom en stor forskningsöversikt och metaanalys som sammanställde resultaten av 25 randomiserade, placebokontrollerade studier om D-vitamin och akuta luftvägsinfektioner. Studierna omfattade sammanlagt 11 000 individer. Forskargruppen gjorde en mycket noggrann genomgång genom att samla in studiernas rådata och göra en självständig analys av dessa. Slutsatsen blev att en daglig dos av D-vitamin ger ett visst skydd mot luftvägsinfektioner och att personer som från början har låga nivåer av D-vitamin får en betydligt större skyddseffekt än de med normala nivåer

Nu har samma grupp med forskare från bland annat Karolinska institutet, Harvard medical school och Queen Mary university of London kompletterat det tidigare materialet med ytterligare 18 studier och gjort nya analyser. Resultaten bygger på 43 randomiserade och placebokontrollerade studier med nästan 49 000 deltagare om det eventuella sambandet mellan D-vitamin och luftvägsinfektioner. Den här gången har forskargruppen dock inte analyserat samtliga studiers rådata.

En svaghet med sammanställningen är att den kan ha påverkats av så kallad publikationsbias, det vill säga att studier som inte påvisar en effekt aldrig publiceras.  Det kan skapa en falsk bild av att effekten är större än vad den egentligen är. För att kompensera för detta inkluderades även data från registrerade men ännu inte publicerade studier.

Måttlig dos räckte

När forskarna vägde samman studierna såg de en sammanlagd riskminskning på drygt tre  procent av att ge D-vitamintillskott. De studier som undersökte effekten av att ge så kallade bolusdoser, mycket höga doser vid enstaka tillfällen, av D-vitamin visade ingen effekt på infektionsrisken. Det gjorde däremot det tiotal studier där deltagarna randomiserats till att få en daglig dos av D-vitamin eller placebo under en längre tid. Resultaten visade också att det inte finns någon anledning att överskrida den rekommenderade dosen.

– Det verkar inte behövas en särskilt hög dos, utan de som fick 400-1000 IU/dag hade bäst effekt mot luftvägsinfektioner, säger Peter Bergman.

– Det fanns inte heller några signaler i studien om att normala doser av D-vitamin skulle vara farligt eller ge upphov till biverkningar.

Ingen guru

Han beklagar att diskussionen om D-vitamintillskott och luftvägsinfektioner blivit så polariserad. Han tror att en bidragande orsak kan vara att det handlar om kosttillskott och inte om läkemedel. Detta kan ha gjort att forskningsresultaten haft svårare att få gehör inom läkarkåren. Samtidigt som vissa läkare och forskare är mycket entusiastiska över de möjligheter till prevention och behandling av olika sjukdomar, som till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, de tycker sig se i D-vitaminforskningen.

Själv vill Peter Bergman gärna försöka balansera mellan dessa ytterligheter.

– Jag vill inte vara någon D-vitaminguru, säger han.

– Skyddseffekten av D-vitamin mot luftvägsinfektioner är i genomsnitt ganska liten och det har vi vetat länge. Men det är också tydligt att D-vitaminbrist är kopplat till en ökad infektionsrisk och att de som har för låga nivåer har klinisk nytta av att få tillskott.

– Man behöver därför också gå vidare och studera vilka som har störst nytta av tillskott samt de underliggande mekanismerna på cell- och vävnadsnivå.

Vill se ökad uppmärksamhet på D-vitaminbrist

Peter Bergman efterlyser det han kallar en pragmatisk hållning till D-vitaminfrågan. Han skulle önska att vården oftare tar prov och undersöker D-vitaminnivån hos personer som har ökad risk för D-vitaminbrist. Dit hör äldre personer, människor med mörk hudfärg, överviktiga och personer som sällan är utomhus.

– När någon har brist på D-vitamin, det vill säga under 50 nmol/L, bör man ge tillskott. En daglig dos D-vitamin i en dos på ca 1000-2000 IE/dag kan skydda skelettet och kanske också minska risken för luftvägsinfektioner hos utsatta grupper i samhället. Detta är en dos strax över det som redan i dag rekommenderas och klart lägre doser än vad som kan riskera att ge biverkningar.

För egen del brukar Peter Bergman äta ett dagligt d-vitamintillskott under vintern eftersom hans D-vitaminnivå då visat sig ligga lågt. Men han tycker inte att alla behöver ta tillskott.

– Den som har normala nivåer över 50 nmol/L och redan är frisk blir inte ännu friskare av D-vitamin.

Kan drabba sårbara grupper

Han ser en risk med den polariserade diskussionen i D-vitaminfrågan.

– Tyvärr har många kollegor avfärdat den här forskningen och överlåtit åt hälsokostbranschen att sprida information om resultaten till allmänheten. Detta kan leda till att de som verkligen skulle behöva få tillskott av D-vitamin riskerar att inte få det, samtidigt som andra tar tillskott i höga doser, kanske helt i onödan.

Samtliga studier i den aktuella forskningssammanställningen gjordes före pandemin. Sammanställningen ger därför inte svar på om D-vitamintillskott kan hjälpa mot covid-19. Även detta har under det senaste året blivit en omdiskuterad fråga och flera randomiserade och placebokontrollerade studier pågår.