Annons

Penicillin V förstahandsval vid lunginflammation

Det saknas bevis för att det kliniska utfallet vid icke allvarlig lunginflammaiton förbättras genom att använda antibiotika med täckning för atypiska patogener. Därför bör betalaktamantibiotika vara förstahandsvalet vid mild till måttlig samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna.

22 mar 2005, kl 19:03
0

Annons

Det framgår av en metaanalys i BMJ, som refereras av Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

I metaanalysen inkluderades alla dubbelblinda randomiserade studier som jämförde antibiotika mot atypiska patogener (kinoloner, makrolider, ketolider) mot betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner). Bara studier med röntgenologiskt verifierade pneumonier inkluderades. Det primära effektmåttet var andelen patienter som inte förbättrades kliniskt eller tillfrisknade helt. 18 studier med sammanlagt 6 749 patienter inkluderades slutgiltigt i metaanalysen. Studierna genomfördes i drygt 30 länder mellan 1980 och 2000. Fyra industrisponsrade studier var inte publicerade tidigare. De jämförde kinoloner mot främst amoxicillin och samtliga utföll ?negativt? – de visade ingen skillnad.

De flesta patienterna hade mild eller måttlig samhällsförvärvad pneumoni. De var yngre och hade en bättre riskprofil än vanliga patienter. Perorala antibiotika användes i alla studierna utom två. Man studerade nio olika kinoloner, två makrolider och en ketolid (telitromycin). Amoxicillin var oftast använt bland betalaktamantibiotika.

18 procent av patienterna blev inte friska eller förbättrade under uppföljningstiden och det fanns ingen skillnad mellan de olika behandlingarna (RR 0,97, KI 0,87-1,07). 130 patienter (1,9 procent) dog, men det fanns ingen skillnad i mortalitet mellan behandlingarna.

501 patienter (7,4 procent) var infekterade med en atypisk patogen. 311 hade M pneumoniae, 115 hade C pneumoniae och 75 patienter hade Legionella. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i behandlingseffekt för M pneumoniae (RR 0,60, KI 0,31-1,17) eller C pneumoniae (RR 2,32, KI 0,67-8,03). Däremot såg man en statistisk säkerställd behandlingseffekt för Legionella (RR 0,40, KI 0,19-0,85).

I en ledare i samma nummer av BMJ påpekas att dessa studiefynd stämmer väl med data från klinisk praxis i Sverige. Det faktum att få äldre patienter var med i studien bör inte ha någon betydelse eftersom de sällan får infektioner med atypiska bakterier. I primärvård görs oftast inte lungröntgen vid misstänkt pneumoni. Det förefaller rimligt att rekommendera betalaktamantibiotika som förstahandsmedel även vid misstänkt samhällsförvärvad pneumoni. I Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvävad pneumoni från 2004 rekommenderas penicillin V som förstahandsmedel.