”Ovisst om vi behöver läkemedel mot apkoppor”
Anders Sönnerborg. Foto. Stefan Zimmerman

”Ovisst om vi behöver läkemedel mot apkoppor”

Det är osäkert om Sverige kommer att behöva läkemedel mot apkoppor, menar professor Anders Sönnerborg.

8 jun 2022, kl 08:15
0

Annons

Sverige anslöt sig nyligen till EU:s förhandlingar med det amerikanska läkemedelsföretaget Siga technologies om att köpa in företagets antivirala läkemedel mot apkoppor. Det aktuella läkemedlet, Tecovirimat Siga med den aktiva substansen tecovirimat, är EU-godkänt för behandling av apkoppor, kokoppor och smittkoppor. Siga utvecklade tecovirimat som ett beredskapsläkemedel i USA, där det heter Tpoxx.

Läkemedel mot apkoppor utvärderat hos djur

I EU är läkemedlet sedan januari i år godkänt ”under speciella omständigheter”. Forskarna har inte kunnat utvärdera läkemedlets effekt hos människor i kliniska studier. Detta eftersom smittkoppor är utrotat och ap- och kokoppor endast förekommer sporadiskt hos människor.  I provrörsstudier hade tecovirimat dock god effekt mot ortopoxvirus som apkoppor, kokoppor och smittkoppor. Och likadant var det i djurstudier där behandlingen testades hos apor och gnagare som smittats med bland annat apkoppor.

Dessutom har forskarna gett läkemedlet till cirka 350 friska frivilliga personer i en säkerhetsstudie. Den visade att tecovirimat hade en lindrig biverkningsprofil. Den vanligaste biverkningen var huvudvärk och illamående.

– Även om behandlingseffekten bara kunnat utvärderas i provrör och djurstudier, ger dessa all anledning att tro att behandlingen fungerar även hos människor, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi vid Karolinska institutet och överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Oklart behov

Anders Sönnerborg menar dock att det ännu är svårt att veta om Sverige verkligen kommer att ha behov av tecovirimat mot apkoppor, och hur stort behovet i så fall är.

– För övrigt friska individer som smittas av apkoppor behöver ingen behandling. De som kommer i fråga om vi skulle få tillgång till läkemedlet är sannolikt endast personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Det kan till exempel gälla personer med immundefekter och de som tar immundämpande läkemedel, säger han.

– Om vi skulle få ett större antal fall av apkoppor vore det förstås bra att ha tillgång till tecovirimat för enstaka patienter. Men just nu finns det inget som tyder på en sådan utveckling.

Apkoppor smittar genom kontakt med blåsornas virusfyllda innehåll och via saliv, exempelvis vid kyssar. Däremot verkar apkoppor inte kunna smitta genom små luftburna partiklar, aerosoler, som covid-19 kan.

– Apkoppor har hittills inte varit ett särskilt smittsamt virus, det är som natt och dag jämfört med corona. Möjligen skulle man ha lite is i magen med läkemedelsinköp mot apkoppor, säger Anders Sönnerborg.

– Men det är inga lätta avvägningar, mycket beror också på vilka priser läkemedelsföretaget sätter.

Diskuterar ringvaccinering

Sverige har även anslutit sig till den pågående EU-upphandlingen av smittkoppsvaccinet Imvanex, som också har effekt mot apkoppor. Diskussioner pågår nu om hur detta vaccin kan användas så effektivt som möjligt för att begränsa spridningen av apkoppor.

– Det som diskuteras är så kallad ringvaccinering, vilket innebär att man så snabbt som möjligt vaccinerar kontakterna till kända fall, förklarar Anders Sönnerborg.

– Om vaccineringen sker inom fem dagar efter att personen varit exponerad för viruset så kan det fungera som postexpositionsprofylax och förhindra att man insjuknar.

Bra vara på hugget

Den 2 juni hade smittskyddsenheterna i vårt land konstaterat sammanlagt fem fall av apkoppor. Samma datum fanns rapporter om 436 konstaterade fall från 18 länder i Europa. De drabbade är främst – men inte uteslutande – män som har sex med män. Sjukdomsbilden skiljer sig från den vid tidigare utbrott av apkoppor. Under det pågående utbrottet har de vätskefyllda blåsorna, kopporna, till stor del varit koncentrerade till könsdelar och ljumskar.

De flesta har haft en ganska lindrig infektion och inga dödsfall har rapporterats. Ändå har apkoppor i Sverige klassats som en allmänfarlig sjukdom och smittskyddsmyndigheter och infektionsexperter världen över är på tårna för att snabbt ta reda på bakgrunden till utbrottet.

– Det är vår uppgift att vara på hugget. Man har mycket större chans att stoppa en stor smittspridning om man agerar kraftfullt i början, säger Anders Sönnerborg.

– Viktigt nu är att snabbt kartlägga hur den plötsliga omfattande spridningen utanför Västafrika har uppstått och varför sjukdomsbilden delvis har förändrats. Det pågår ett intensivt arbete på labben med att sekvensera virusprover för att se vilka mutationer som finns jämfört med ursprungsvarianten och vad de eventuellt kan innebära.

Nyansering viktig

– För att hindra fortsatt spridning är det också viktigt att redan smittade personer sätts i karantän, hemma eller på en infektionsklinik, och att smittspåra kring de kända fallen. I Sverige är de lokala smittskydden i full gång med detta.

Anders Sönnerborg framhåller också att det är angeläget att ge allmänheten nyanserad information om utbrottet:

– Det kan vara skrämmande att det dyker upp ett helt nytt virus när vi fortfarande har coronaviruset i så färskt minne. Men jag tycker ändå att de flesta verkar ha reagerat ganska lugnt på nyheterna om apkoppor, vilket är bra. Vi ser till exempel ingen anstormning till infektionsklinikerna av folk som vill testa sig.