Annons

Ökad resistens för klaritromycin bland Helicobacter pylori

1996 noterades en kraftig ökning av antalet stammar av Helicobacter pylori som var resistenta mot klaritromycin. Resistensen var kopplad till samtidigt misslyckande av eradikeringsbehandling.

18 jul 2002, kl 21:43
0

Annons

Helicobacter pylori är den dominerande orsaken till magsår. Men det finns effektiva behandlingsmetoder där kombinationen av protonpumpshämmare plus två antibiotika på en vecka slår ut bakterien hos 90?95 procent av alla patienter.
Ett av de antibiotika som används vid trippelterapin är klaritromycin. Det är vanligen amoxixillin, ampicillin, tetracyklin eller metronidazol.
I Sydeuropa har man sedan några år uppmätt en avsevärt högre grad av resi-stens hos Helicobacter pylori mot klaritromycin; det finns uppgifter om 10?15 procent resistenta stammar i södra Europa mot 1?2 procent i Sverige.
På Riksstämman presenterades data från den årliga resistensmätning som utförs av Smittskyddsinstitutet. 100 stammar från tio olika laboratorier från olika delar av landet samlades in 1996 för resistensbestämning. Inga av stammarna har tidigare behandlats.
I materialet från 1996 uppmättes 9 procents resistens för klaritromycin. Tidigare analyser har visat siffror på någon enstaka procent.
I laboratorieförsök får man ofta resi-stens mot metronidazol hos var tredje Helicobacterstam. Men denna resistens tycks inte ha någon klinisk betydelse; infektionen läker ändå oftast ut efter trippelterapi.
Men man fann en helt annan bild vid klaritromycinresistens. I samtliga fall 1996 var resistensen kopplad till att eradikeringen av bakterien misslyckades.


?Ingen anledning till oro?
Ännu så länge vet man inte om detta fynd är en tillfällig topp under 1996 eller om vi i Sverige har nått ungefär samma nivå på resistens som de sydeuropeiska länderna.
Ett bekymmer är att om en magsårspatient med Helicobacterinfektion inte svarar på klaritromycin så finns inga andra läkemedel att ta till idag. Vismut som används i många andra länder finns inte i godkända läkemedel i Sverige.
Det finns dock ingen anledning att ändra dagens framgångsrika terapi mot Helicobacter pylori-orsakade magsår, anser Lars Engstrand, ansvarig för området inom Smittskyddsinstitutet. Han var tills nyligen laborator på kliniskt mikrobio-logiska laboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
? Däremot finns det anledning att framhålla att det inte heller är fritt fram att behandla alla Helicobacter pylori-infektioner med antibiotika. Det finns i dag ingen anledning att ändra gällande rekommendationer, säger Lars Engstrand.