Annons

LFN ändrar sitt beslut om Concerta

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) ändrar sitt beslut från den 24 mars och meddelar att ADHD-läkemedlet metylfenidat (Concerta) numera ingår i läkemedelsförmånerna.

12 jun 2003, kl 13:57
0

Janssen-Cilag, som marknadsför läkemedlet, överklagade LFN:s första beslut till Länsrätten i Stockholm. LFN tyckte då att behandling med Concerta inte var kostnadseffektiv samt behandlingsresultatet förbättrades i sådan grad att det motiverade ett godkännande att ingå i läkemedelsförmånerna.

Länsrätten anmodade LFN att yttra sig i ärendet. LFN vände sig till Läkemedelsverket och anser att verket tillförde ärendet nya uppgifter om bland annat licensgivning, som i sin tur påverkade kostnadseffektiviteten i relation till Ritalin. LFN kommer till slutsatsen att i avsaknad av annan tillgänglig läkemedelsbehandling är Concerta ett kostnadseffektivt läkemedel och ska därmed ingå i förmånerna. Annars riskerar patienter av kostnadsskäl stå utan behandling.

Företaget menade i sin överklagan att den bedömning av kostnadseffektivitet, som LFN gjorde inför det första beslutet, inte kunde baseras på en jämförelse mellan ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedel som Concerta och ett licensläkemedel (Ritalin). Dessutom menade Janssen-Cilag att det inte finns något annat godkänt läkemedel än Concerta för behandling av barn med ADHD.