Läkemedelsförsäkringen utreds

Ännu en statlig utredning på läkemedelsområdet är ett faktum. Läkemedelsförsäkringen och patientskadelagen ska ses över av Anita Werner.

22 aug 2002, kl 13:07
0

Regeringen beslutade att tillsätta utredningen vid sitt sammanträde den 27 juni.
? Patientskadelagen som bland annat omfattar regler om den allmänna patientförsäkringen infördes för drygt fem år sedan och redan då bestämdes att en översyn var lämplig relativt snart. Sedan dess har synpunkter inkommit från olika håll kring tillämpningen. I mindre omfattning gäller detta även läkemedelsförsäkringen, säger Elin Michelsen, departementssekreterare på Socialdepartementet.
I direktiven anges bland annat att informationen till patienterna om försäkringssystemet är bristfällig.


Brister i kunskap


Man pekar också på brister i kunskapen hos sjukvårdspersonalen när det gäller de båda försäkringarnas existens och uppbyggnad, vilket leder till att patienter kan få felaktig information. Anita Werner ska särskilt belysa detta, liksom försäkringarnas preskriptionstid som av många anses för kort.
Den övergripande uppgiften för utredaren är dock att överväga om det nuvarande försäkringssystemet ger ett tillfredställande skydd för patienter som skadas inom hälso- och sjukvården eller av läkemedel.
Anita Werners utredning ska vara färdig senast den 31 december 2003.