Annons

Kombination bättre mot nervsmärta

En kombination av gabapentin och nortriptylin ger bättre
smärtlindring hos patienter med nervsmärta än de båda läkemedlen var
för sig. Det är slutsatsen i en kanadensisk studie som publiceras i
Lancet.

30 sep 2009, kl 13:45
0

Nervsmärta, eller neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av en skada eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet. Centrala nervsmärtor förekommer vid till exempel stroke, ms och ryggmärgsskador medan perifera nervsmärtor innefattar bland annat smärtsam diabetisk polyneuropati. Läkemedelsbehandlingen varierar med sjukdomsbilden men
det antiepileptiska preparatet gabapentin och det antidepressiva nortriptylin är två vanliga förstahandspreparat.

I en kanadensisk studie som publiceras på Lancets hemsida har forskare sett att om patienten får en kombination av dessa två får de en mer effektiv smärtlindring än om de tar det ena av dem. Studien var liten, den ingick bara 56 patienter med smärtsam diabetisk polyneuropati.

 Alla patienter fick pröva en period med antingen enbart gabapentin, enbart nortriptylin eller en kombination av båda. Varje behandlingsperiod varade i sex veckor och doserna titrerades till maximalt tolererade dos. Deltagarna visste inte själva i viken behandling de fick när.

Av de 47 patienter som fullföljde studien rapporterade 84 procent att de upplevde ökad smärtlindring med kombinationsbehandling. Samma siffra för enbart gabapentin var 76 procent och för enbart nortriptylin 65 procent. Kombinationsbehandlingen resulterade också i bättre sömn hos studiedeltagarna.

Författarna bakom studien drar slutsatsen att kombinationsbehandling kan vara ett bra alternativ för de som inte uppnår tillräcklig smärtlindring med monoterapi.

Nortriptylin verkar främst genom att hämma återupptag av noradrenalin och blockerar även muskarina receptorer, histamin-1-receptorer och alfa-1-adrenoceptorer. Gabapentin binder till spänningsreglerande kalciumkanaler i CNS och antas hämma deras funktion.