Annons

Ingen subvention för magsjukevaccin

Magsjukevaccinet Rotarix
kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedelsförmånsnämnden förklarar
beslutet med att vaccinet är för dyrt och sjukdomen för lindrig.

14 nov 2007, kl 11:51
0

Annons

Rotarix är Glaxosmithklines orala vaccin som ska förebygga
magsjuka som orsakas av rotavirus. Vaccinet ska ges i två doser innan 24
veckors ålder och kostar 608 kronor dosen. Företaget menar att det är
kostnadsbesparande att vaccinera. Men Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, anser att
företagets analys inte håller eftersom de inte räknat med kostnaderna för att
distribuera vaccinet. I analysen har företaget också gjort antaganden om
sjukligheten som rotavirus ger upphov till, och LFN anser att det råder stor
osäkerhet kring företagets antaganden.

På Smittskyddsinstitutet håller en grupp just nu på att studera vilken sjukdomsbörda som rotavirus orsakar den slutna vården, och kopplat till den studien gör de också en hälsoekonomisk analys av allmän vaccinering mot rotavirus.
? Jag skulle tro att de flesta barnläkare idag vill att ett rotavirusvaccin ska ingå i det
allmänna vaccinationsprogrammet, och om det kommer med där så spelar det inte
så stor roll om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Men eftersom det tar
lite tid innan det beslutet är fattat hade det varit bra om vaccinet ingick i
högkostnadsskyddet fram till dess, säger överläkare Kari Johansen på
Smittskyddsinstitutet.  

LFN skriver i sitt beslut att de anser att vaccinet är för
dyrt och sjukdomen för lindrig för att de ska kunna motivera en subvention.
? Det är ett dyrt vaccin och jag kan till viss del förstå deras analys. Men det är vanligt att när vaccinet förs in i det allmänna
barnvaccinationsprogrammet så kan man förhandla om priset med
företaget, och då blir den hälsoekonomiska analysen en annan, säger Kari
Johansen.

I beslutsunderlaget refererar LFN också till landstingens
läkemedelsförmånsgrupp som anser att vaccinet inte ska subventioneras eftersom
det ?försvårar uppdraget att tillhandahålla jämlik vård inom landstingen?. Enligt
gruppen är det bättre om LFN tar ställning till subvention efter det att Socialstyrelsen
prövat om vaccinet ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Det finns idag två godkända rotavirusvaccin i Sverige, och i Finland har man redan beslutat att vaccinet ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.