Annons

Ingen märkbar effekt av pneumokockvaccinering

Flera landsting erbjuder sina äldrepensionärer gratis eller subventionerad pneumokockvaccinering. Smittskyddsinstitutet rekommenderar dock inte någon generell pneumokockvaccinering av äldre. Snarare tvärtom.

15 aug 2002, kl 17:44
0

Allt fler landsting planerar gratis pneumokockvaccinering av äldrepensionärer.
I Stockholm och Gävleborg erbjuds sedan ett år tillbaka alla över 65 gratis såväl influensa- som pneumokockvaccinering. Flera landsting har liknande planer. Men det är tveksamt om en generell pneumokockvaccinering av äldre gör någon nytta. Nyligen publicerade metaanalyser ger inte något belägg för att vare sig dödlighet eller insjuknande minskar vid en generell pneumokockvaccinering.
Det är i alla fall den slutsats som den engelska tidskriften Bandolier drar efter en genomgång av metaanalyserna. Forskarna som gjort översikterna har granskat i stort sett samma studier och kommit fram till samma resultat: Det finns mycket litet som talar för att generell pneumokockvaccinering har effekt. I den medicinska tidskriften BMJ (10 augusti) ifrågasätts också pneumokockvaccineringen utifrån de här studierna.

Föreskrifter bör ses över
– Även om jag inte hunnit studera materialet ingående, så verkar genomgången bestickande, säger Patrik Olin, docent vid Smittskyddsinstitutet.
Det kan finnas skäl, menar han, att titta över Socialstyrelsens rekommendationer för pneumokockvaccinering. I dessa ges ett försiktigt stöd för vaccinering av personer som är äldre än 65 år.
– Utifrån de studier som nu publicerats kan det vara befogat att understryka att det inte finns några påvisbara skäl för en generell vaccinering av äldre.
Vilket alltså går på tvärs mot utvecklingen i en del landsting.
I Stockholm införde man förra året gratis pneumokockvaccinering vilket kostar landstinget drygt fyra miljoner kronor. www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/ booth/Vaccines/pneumup.html