Annons

Ingen fördel med lansoprazol till astmatiska barn

Barn med astma och samtidig asymtomatisk gastroesofagal refluxsjukdom (GER) blir inte bättre av att få tillägg av lansoprazol. De får bara fler biverkningar. Det visar en studie i senaste JAMA.

26 jan 2012, kl 11:18
0

Obehandlad GER har antagits vara en orsak till otillräcklig astmakontroll hos barn trots behandling med inhalationssteroid. Men det är inte känt om tilläggsbehandling med protonpumpshämmare gav bättre astmakontroll.

Därför studerades 306 barn vid 19 amerikanska centra under 24 veckor. Barnen randomiserades till att antingen få lansoprazol (n=149), 15 mg/dag (om det vägde mindre än 30 kg) eller 30 mg/dag (om det vägde 30 kg eller mer), eller placebo (n=157). Barnens medelålder var elva år.

Den primära effektmått var poängförändring i frågeformuläret Asthma Control Questionnaire (ACQ). Poängintervallet var 0-6, där en 0,5-poängs förändring ansågs vara kliniskt meningsfull. Sekundära effektmått inkluderade lungfunktion, astmarelaterad livskvalitet och episoder av dålig astmakontroll.

Den genomsnittliga skillnaden i förändring (lansoprazol minus placebo) i ACQ-poäng var 0,2 enheter. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i den genomsnittliga skillnaden i förändring till det sekundära utfallet av forcerad expiratorisk volym under första sekunden, astma-relaterade livskvalitet eller graden av episoder av dålig astmakontroll.

En subgrupp om 115 barn var med i en esofagal pH-mätningsstudie innan randomisering. Bland dessa var förekomsten av GER 43 procent, men ingen behandlingseffekt för lansoprazol jämfört med placebo observerades. Däremot rapporterade barn som behandlas med lansoprazol fler luftvägsinfektioner.

Författarna drar slutsatsen att tillägg av lansoprazol, jämfört med placebo, inte förbättrade varken symtom eller lungfunktion men var associerad med en ökad förekomst av biverkningar.