Annons

Hypertonibehandling påverkade inte demensutveckling

Äldre patienter får en något bättre blodtryckssänkning med kandesartan jämfört med placebobaserad terapi, men behandlingen gav inte signifikant effekt på större kardiovaskulära händelser. Effekten på demens uteblev i Scope.

16 jun 2003, kl 13:28
0

Annons

Scope-studien (study on cognition and prognosis in the elderly) är den första interventionsstudien på äldre patienter med måttligt förhöjt blodtryck med en angiotensin II-antagonist för att ta reda på effekterna på kardiovaskulära händelser. Den lyckades inte visa någon signifikant riskreduktion för kandesartan på större kardiovaskulära händelser jämfört med placebogruppen medan minskningen i icke dödlig stroke nätt och jämt nådde statistisk signifikans. Det var inga skillnader för kardiovaskulär mortalitet.


Påverkade inte demensrisk
Ett särskilt syfte med studien var att undersöka behandlingseffekt på kognitiva funktioner mätt med MMSE. Ett antal studier har under senare år visat att hypertoni kan förutsäga demens, inte bara vaskulär demens utan även demens av Alzheimertyp.
I Scope var det ingen skillnad mellan grupperna. Forskarna har flera förklaringar till att effekten uteblev som att skillnaden i blodtryckssänkning mellan grupperna var så liten, liksom den korta uppföljningstiden.
Professor Lars Lannfelt vid Geriatriskt centrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala bekräftar att det finns ett väldokumenterat samband mellan högt blodtryck och demenssjukdomar.
? Det har man funnit i epidemiologiska studier. Men demensutveckling sker ju under många år och för att fånga sådana effekter måste man följa patienterna under lång tid. Den aktuella studien kan ha varit väl kort för att få effekt, säger han.


Nytta för äldre?
Studien genomfördes i 15 länder inklusive Sverige på 4 964 patienter i åldern 70 till 89 år med behandlat eller obehandlat högt blodtryck och patienterna följdes i 3,7 år.
Patienterna fick antingen kandesartan (Atacand) 8 mg eller placebo en gång dagligen. De patienter vars blodtryck kvarstod på för hög nivå fick tillägg av aktiv antihypertensiv terapi. I kontrollgruppen var det 84 procent som fick tilläggsbehandling och i kandesartangruppen 75 procent.
Resultatet blev att blodtrycket föll med 21,7/10,8 mm Hg i kandesartangruppen och med 18,5/9,2 mm Hg i kontrollgruppen. Studien gav en icke signifikant relativ riskreduktion för kandesartan med 10,9 procent på kardiovaskulära händelser och för antalet fall av ickedödlig stroke med 28 procent. Den absoluta riskreduktionen var 3,3 respektive 2,9 per 1 000 patientår. För hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna.
Forskarna drar slutsatsen att den något effektivare blodtryckssänkningen med kandesartan jämfört med kontrollgruppen var associerad med en måttlig icke signifikant reduktion i viktiga kardiovaskulära händelser och en signifikant minskning i icke dödlig stroke. Studien visar att det är möjligt att sänka det systoliska trycket till i genomsnitt 145 mm Hg, som är bland det lägsta som hittills uppnåtts i en klinisk studie för patienter äldre än 70 år, påpekar de.


Inga tveksamheter
Trots att rekommendationerna redan går i den riktningen tvekar många läkare att behandla milt till måttligt förhöjt blodtryck hos äldre patienter beroende på tveksamhet om balans mellan nytta och risk. Resultaten av Scope-studien bör undanröja sådana tveksamheter och uppmuntra läkare att försöka normalisera blodtrycket i denna patientkategori, skriver forskarna.
De understryker att det är särskilt viktigt att betona stroke-preventionens betydelse vid blodtryckssänkning. En ny genom- gång av elva viktiga interventionsstudier mellan 1990 och 2000 visade att stroke var vanligare än hjärtinfarkt i varje studie. Både i Life och Scope drevs effekten på viktiga kardiovaskulära händelser av effekten på stroke.


Magert resultat
Resultaten av Scope betecknades som magert av distriktsläkare Jan Håkansson vid Krokoms Hälsocentral och ordförande i SFAM.L (Sveriges Förening för Allmänmedicins Läkemedelsråd). Han anser att studien inte lyckats visa någon meningsfull effekt på kardiovaskulära händelser av kandesartan jämfört med placebo utöver den som betingas av blodtrycksskillnaden. Det är vettigare att använda andra bättre dokumenterade läkemedelsgrupper som basbehandling. Förhoppningen att påvisa en effekt på demensutveckling kunde man inte infria.
Han är tveksam till forskarnas slutsats att studien understryker nyttan av att sänka trycket hos äldre med milt till måttligt höjt blodtryck.
? Jag tycker inte den här studien visar det. Man uppnådde inte signifikant effekt på primär endpoint trots en bättre blodtryckssänkning på 3,2/1,6 mm Hg. Däremot har nyttan av blodtryckssänkning för äldre visats i andra studier från början av 90-talet, som Shep och Stop, där man jämförde aktiv behandling mot placebo med betydligt större blodtrycksskillnader mellan grupperna, säger han.
Han tycker även att jämförelsen mellan Scope och Life haltar. Life undersökte en helt annan population och jämförde behandling baserad på losartan med aktiv behandling med atenolol, påpekar han.n