Annons

Hon vill anpassa smärtbehandling

Genom att ge morfin lokalt skulle obehagliga biverkningar kunna undvikas tror Salumeh Bastami som har tittat närmre på detta.

20 sep 2013, kl 13:19
0

Annons

Salumeh Bastami forskar om att anpassa smärtbehandling.

Smärtstillande behandling med opioider som morfin är förknippat med en del biverkningar som illamående och förstoppning och i vissa fall svåra tillstånd som andningsdepression. Det är också individberoende vilka doser av opioider som ger önskad smärtlindring. Detta kan delvis försklaras med genetiska variationer hos patienterna kopplade till absorption, metabolism och effekt av läkemedel.

I sin forskning har Salumeh Bastami tittat på effekten av genetisk polymorfism på farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper av morfin och tramadol.
 – Vi såg att CYP2D6 och UGT2B7 spelar en viktig roll i metabolismen av tramadol respektive morfin. Vi såg också att genetiska variationer i OPRM1-genen korrelerade med den dos som patienterna behövde för att få smärtlindring.

Enligt Salumeh Bastami, är det intressant att hitta genetiska markörer som kan förutsäga om en patient har nytta av behandlingen. Att styra smärtbehandling baserad på genetisk variation är omdebatterat idag menar hon och säger att mer forskning behövs för att identifiera viktiga gener.
– I dag titrerar man upp doserna men med farmakogenetiska kunskaper skulle man kunna anpassa behandlingen bättre av de här potenta läkemedlen.
 
Studien gjordes som en del i Salumeh Bastamis doktorsavhandling som nyligen lades fram vid Linköpings universitet. I arbetet med den har hon också undersökt om lokalt applicerad morfin kan hjälpa patienter med svåra bensår, som tillägg eller istället för oralt morfin. De biverkningar som förknippas med opioider är ofta relaterade till deras effekt på receptorer i centrala nervsystemet.

Genom att tillföra opioiden lokalt skulle risken att drabbas av de svåraste biverkningarna skulle kunna minskas, liksom risken för missbruk. Även om studien som gjordes bara innefattade 20 personer så är det enligt Salumeh Bastami den största kontrollerade studien som genomförts hittills.
– Här såg vi ingen signifikant skillnad mellan de som fick morfingel och de som fick placebo även om vissa patienter fick god effekt. Men det är en intressant teori som jag tror man kan gå vidare med. Redan idag används lokal morfinbehandling för postoperativ smärtlindring efter knäkirurgi.

Salumeh Bastami kommer att prata om smärtläkemedel vid Läkemedelskongressen den 12 november.