Annons

Friare prissättning av utbytbara läkemedel föreslås

Prissättningen av generika och parallellimporterade läkemedel får i framtiden i princip ske fritt, så länge priset är lägre eller samma som det dyraste utbytbara läkemedlet inom förmånen. Det föreslås i en aktuell departementspromemoria.

27 okt 2002, kl 06:00
0

Annons

Den största nyheten i rapporten, som nu ska ut på remiss, är ett förslag om förenklad prissättning inom förmånerna. Prisförändringar för parallellimporterade och generiska läkemedel föreslås kunna ske via rutinmässiga beslut från Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), förutsatt att de begärda priserna ligger under eller på samma nivå som det dyraste utbytbara medlet inom förmånen.
– Redan idag sker prissänkningar enligt ett förenklat förfarande, medan beslut om höjningar tas efter en mer omfattande ärendeberedning. Om förslaget går igenom innebär det totalt sett en förenkling för oss, säger Ann-Christine Tauberman, generaldirektör på LFN.
Idag måste nämnden rapportera prissänkningsbeslut till Apoteket senast den 5:e i varje månad för att de skall börja gälla från och med månaden därpå, vilket ger en viss tröghet i systemet. Nämnden för därför samtal med Apoteket om hur snabba prissänkningar ska hanteras i framtiden.

Förhandlingar kan förbjudas
En het potatis som arbetsgruppen behandlat är sjukvårdshuvudmännens deltagande i prisförhandlingar (se LMV 6/01). Gruppen har övervägt olika modeller för att tillfredställa landstingens önskemål om inflytande.
Det förslag som gruppen antog innebär dock ingen större förändring jämfört med dagens ordning. Landstingen får precis som idag möjlighet att begära överläggningar i nämnden i prisärenden.
Gruppen vill dock inte tillåta landstingen att förhandla vidare med tillverkarna efter besluten i LFN, för att få till stånd överenskommelser om lägre inköpspriser till apoteken. Landstingsförbundets två representanter i gruppen har därför reserverat sig mot detta förslag.
– Vi har länge hävdat att våra medlemmar bör ha möjlighet att förhandla om rabatter och vår reservation ligger i linje med denna ståndpunkt, säger Marianne Boivie på Landstingsförbundet.

Inget förbud idag
I dagsläget finns dock ingen lag som reglerar landstingens möjlighet att själva förhandla om läkemedelspriserna.
Vissa jurister har därför gjort bedömningen att det som inte uttryckligen är förbjudet måste vara tillåtet, och några landsting förhandlar sedan några år på egen hand.
I Stockholms och Jönköpings län har man kommit längst, men såväl Region Skåne, Västra Götalandsregionen med flera landsting planerar för egna förhandlingar.
– Vi fortsätter att prisförhandla på egen hand tills det blir förbjudet, säger Lars-Göran Friberg, inköpsansvarig i Jönköpings läns landsting.