Annons

FIP 97

Ansvarstagande. Den 57:e internationella farmacikongressen FIP-97 hade i år temat ?Taking responsibility for the future?. Kongressen som hölls i Vancouver, Kanada mellan den 31 augusti och 5 september samlade drygt 3 000 apotekare ifrån hela världen. Värt att notera är att både regeringens speciella utredare Lars Jeding, socialdepartementets Birgitta Bratthall samt representanter från Landstingsförbundet var där. Liksom halva Apoteksbolagets ledningsgrupp med VD Arne Björnberg i spetsen och världsläkarorganisationen WMA:s ordförande Anders Milton.

23 jul 2002, kl 02:35
0

FIP stödjer generisk substitution
Efter en stundtals hetsig debatt mellan industrirepresentanter och representanter för öppenvårdsfarmacin antog till slut den internationella apotekarkongressen ett uttalande som stödjer apotekarens rätt att utföra generisk substitution. Men givetvis enbart i länder där detta är tillåtet enligt lag. Uttalandet som fick bordläggas vid förra årets kongress i Israel har nu alltså slutligen antagits av FIP.
? Generisk substitution kan lätt bli en fråga om att lämna ut det billigaste generiska läkemedlet. Det är dock inte det primära syftet med att FIP nu stödjer generisk substitution. Vi som apotekare ska ha mindre fokus på den rena kostnaden och mer fokus på värdet ? d v s kombinationen av kostnad och kvalitet, säger John Gans från USA som har lett arbetsgruppen som tagit fram uttalandet om ?apotekarnas roll vid produktselektion?, som det heter.
Det innebär t ex att även om ett generikum är billigare än ett annat, men samtidigt skapar förvirring hos patienten på grund av att det är okänt eller på annat sätt försvårar för patienten innebär det inget värde för patienten att byta. Det är hela tiden det sammanvägda värdet för patienten och den som står för kostnaden som ska avgöra om och hur en generisk substitution ska gå till, enligt uttalandet.
FIP uppmuntrar också i sitt dokument till användningen av generiska namn i kommunikationen mellan professionella (t ex i receptskrivningen). I uttalandet uppmanar också FIP godkännandemyndigheter och tillverkare att förse apotekare och förskrivare med relevanta data kring bl a biotillgänglighet och bioekvivalens av olika generiska alternativ.
FIP påpekar också i sitt dokument att man inte stödjer s k terapeutisk substitution, d v s att apotekaren utan kontakt med läkaren byter mellan olika läkemedelsgrupper inom samma terapiområde (t ex byter ut ACE-hämmare mot betablockerare). 


Riktlinjer för läkemedelsdonering
FIP-kongressen antog på kongressens sista dag ett uttalande om principerna för donering av läkemedel.
Läkemedel som doneras till behövande i olika delar av världen kan komma i alla tänkbara former och mängder utan att de som donerar medicinen, trots gott uppsåt, alla gånger tänkt efter hur det passar mottagarlandet. Mabel Torongo från Zimbabwe som lett arbetet att ta fram riktlinjerna tog upp några exempel på hjälpsändningar som inte blivit så lyckade. T ex fick man sju lastbilar med utgångna ASA-preparat till Eritrea ? det tog sex månader att destruera sändningen, ingen vidare hjälp med andra ord.
Men även fullvärdiga, användbara läkemedel kan ställa till problem vid hjälpdonationer. Som när det kom 5 000 ton läkemedel 1988 till det jordbävningsdrabbade Armenien, etiketterade på alla möjliga språk. Det tog 50 personer sex månader att få något grepp om innehållet i den enorma sändningen.
FIP:s nya principiella riktlinjer för läkemedelsdonation säger därför att:
? Läkemedel som doneras ska vara önskade och efterfrågade ifrån mottagarlandet.
? Om läkemedlet inte bedöms kunna användas i givarlandet kan det heller inte användas i mottagarlandet (exempelvis återlämnade läkemedel).
? Läkemedelsdonationer ska aldrig sändas utan att kommunikation med mottagarlandet har skett.
Utöver dessa principiella riktlinjer finns ytterligare riktlinjer på en mer detaljerad nivå för att ge givarlandets apotekare vägledning i vad som är bra att tänka på innan man skickar en hjälpsändning. 


Nya etiska riktlinjer
FIP:s etiska riktlinjer har reviderats under året av en arbetsgrupp ledd av professor Björn Lindeke, Sverige. Riktlinjerna har moderniserats och stramats upp för att vara till största möjliga vägledning.
?En profession identifieras genom den utsträckning de enskilda medlemmarna följer etiska och professionella standards utöver de lagliga kraven? börjar de nya etiska riktlinjerna. Bland de nio punkterna finns bl a dessa riktlinjer:
1. Apotekarens primära ansvar är individens (patientens) bästa.
4. Apotekaren ska respektera och bevaka individens rätt till konfidentiallitet.
6. Apotekaren ska agera med ärlighet och integritet i professionella relationer. 


FIP och WHO
i gemensam kamp emot AIDS
På tisdagen den 2 september skrev WHO:s vicepresident Dr Fernando Artezana och FIP:s president Dr Dieter Steinbach under det gemensamma dokument som fastställer apotekarnas roll i kampen mot HIV-AIDS.
FIP och WHO menar att apotekarna har en roll både i förebyggandet och i behandlingen av sjukdomen. Bland de olika principer som apotekarna ska arbeta efter finns t ex.
? Upplysa om sexuellt överförbara sjukdomar, förebyggande åtgärder och behandling för att underlätta ett medvetet hälsobeteende.
? Kämpa för att alla bevisat effektiva behandlingar finns tillgängliga i alla länder och tillhandahålls till alla utan diskriminering.
? Medverka i läkemedelsprövningar och där säkerställa att internationella etiska principer respekteras.