Annons

Farmacevter kritiserar slopad subvention på magsyraläkemedel

Barnperspektivet saknas i Läkemedelsförmånsnämndens beslut om vilka läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra som ska subventioneras. I en skrivelse till nämnden kritiserar pediatriska farmacevter och pediatriska gastroenterologer beslutet.

28 feb 2006, kl 17:22
0

Av nämndens beslut som presenterades den 19:e januari framgår att inga syrahämmare som går att ge i flytande form subventioneras. Det motverkar EU:s ambitioner att förbättra läkemedelsbehandling för barn menar nio apotekare och läkare i en skrivelse till nämnden.
Av de medel som inte längre ingår i subventionen är det framför allt protonpumpshämmaren omeprazol (Losec Mups) och H2-blockeraren ranitidin (Zantac) som specialisterna saknar.
– För de allra minsta barnen som inte kan svälja tabletter kommer problem att uppstå, säger Åsa Andersson, apotekare vid sjukhus-apoteket Karolinska universitetssjukhuset i Solna och en av dem som undertecknat skrivelsen.
– Även större barn med neurologiska handikapp som sondmatas behöver läkemedel som kan ges i flytande form. Framför allt kommer familjer där barnen vårdas hemma att drabbas eftersom de måste stå för hela kostnaden själva.

Beredning för barn behövs
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har resonerat att eftersom den verksamma substansen i Losec Mups, omeprazol, är subventionerad som generika är det inte nödvändigt att preparatet ingår i förmånen.
Den verksamma substansen är i både generiskt omeprazol och i Losec Mups fördelad i korn. Varje korn är omgärdat av en magsyraresistent dragering för att substansen inte ska brytas ner i magsaften. Om kornen är för stora kan de täppa igen en sond och om de krossas för att göras mindre förstörs drageringen och substansen blir verkningslös.
Åsa Andersson menar att även om det är samma substans så behövs det en barnanpassad beredningsform.
– Losec Mups innehåller mycket mindre korn än generiskt omeprazol. Det gör att man kan slamma upp preparatet för att ge till barn som inte kan svälja en tablett eller kapsel. För de allra minsta barnen, med de tunnaste sonderna, är Zantac mixtur det enda vi kan garantera att det passerar sonden.

?Tog inte fasta på våra åsikter?
Även Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka är kritiskt till LFN:s beslut. Redan innan beslutet fattades fick organisationen möjlighet att ge sina synpunkter.
– Vi tog upp att barnperspektivet saknades i det underlag vi fick ta del av. Det verkar som att nämnden inte tog fasta på våra åsikter eftersom barnläkarna, efter att LFN fattat beslut, upplever situationen på samma sätt som vi gjorde när vi lämnade våra synpunkter, säger Solveig Johansson Grip, kanslichef på förbundet.
Hon ser även andra faror med nämndens beslut och anser att konsekvenserna inte är tillräckligt utredda.
– Om man har flera olika funktionshinder eller sjukdomar är det inte säkert att det fungerar med ett visst läkemedel. Ju mer komplex sjukdomssituationen är, desto svårare är det att finna rätt behandling. Därför är vi oroliga att bredden i sortimentet inte kommer att räcka för att varje enskild patient ska få bästa tänkbara behandling. Det är ofta fråga om livslånga sjukdomar så det är orimligt att patienterna ska betala kostnaden för läkemedel själva.

Välmotiverat beslut
De skrivelser som kommit in till LFN kommer att ha tagits upp på nämndens möte den 23:e februari.
Anders Wessling, apotekare på LFN, säger att även om det i enskilda fall uppstår problem så kan man inte avstå från ett i övrigt välmotiverat beslut. Problemen får man ta hand om allt eftersom de dyker upp, fortsätter han.
Han vet, i skrivande stund, inte när och om beslut kommer att omprövas med hänsyn till barn, men säger att de skrivelser som inkommit ska besvaras så snart som möjligt efter nämndens sammanträde.