Annons
Tuff arbetsmiljö för farmaceuter på apotek
Foto: Istock

Tuff arbetsmiljö för farmaceuter på apotek

Farmaceuter på apotek har det tungt. En av tio tycker att arbetsbelastningen är acceptabel, visar en ny enkät.

12 jan 2024, kl 09:50
0

Annons
Annika Hage Nederström

Annika Hage Nederström
Foto: Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter på apotek är mindre nöjda med sin arbetsmiljö än farmaceuter som är anställda inom life science-sektorn eller offentlig sektor.

Det visar en arbetsmiljöenkät Sveriges Farmaceuter gjort under hösten.

– Det är tufft att jobba med recepthantering idag. Det handlar bland annat om att grundbemanningen på apotek är låg, det är stor farmaceutbrist, säger Annika Hage Nederström, förhandlingschef på förbundet.

Sämre för farmaceuter på apotek

Arbetsmiljöenkäten bygger på sju faktorer som forskare har funnit är gemensamma nämnare inom organisationer med låg sjukfrånvaro, dessa kallas för friskfaktorer. Friskfaktorerna handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Under pandemin hade apotekspersonalen en svår arbetsmiljö. Det visar en studie Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om.

Men att arbeta på apotek är fortfarande påfrestande, visar den nya enkäten.

Enkätresultaten som helhet visar att farmaceuter på apotek upplever att de har sämre arbetsmiljö än farmaceuter som jobbar inom life science-sektorn eller i offentlig sektor.

Får för lite återhämtning

Många farmaceuter svarar att de inte har ork kvar för att göra andra saker efter arbetstidens slut och att de inte kan lägga bort tankarna på arbetet på fritiden.

Och just farmaceuter på apotek har sämst resultat på alla enkätfrågor som handlar om återhämtning.

– Många farmaceuter jobbar deltid. Att man inte orkar arbeta heltid kan vara en orsak till det, säger Annika Hage Nederström.

Farmaceuter på apotek mindre nöjda

Den digitala enkäten skickades till 5635 farmaceuter och 1477 svarade på den.

Resultaten av enkäten visar att:

  • Knappt sex av tio har en positiv känsla när de kommer till jobbet.
  • Drygt sex av tio anser att stämningen på arbetsplatsen är bra.
  • Drygt sex av tio är stolta över att arbeta på sin arbetsplats.
  • Drygt åtta av tio anser att kvinnor och män behandlas jämlikt på sin arbetsplats.
  • Knappt sex av tio känner sig trygga inför framtiden på sin arbetsplats.

Siffrorna ovan gäller farmaceuter oavsett arbetsplats.

– För farmaceuter som arbetar på apotek är siffrorna generellt sett sämre. Farmaceuter som arbetar inom life science eller offentlig sektor drar upp resultatet, konstaterar Annika Hage Nederström.

Högst arbetsbelastning på apotek

Nästan alla farmaceuter tycker att arbetsbelastningen är för hög, enligt enkäten. I life science-branschen och offentlig sektor instämmer två av tio helt i påståendet att arbetsbelastningen är acceptabel.

Men farmaceuter på apotek känner sig ännu mer överlastade med arbete. Bara en av tio instämmer helt i att arbetsbelastningen är acceptabel.

– Att apoteket är lågt bemannad är en stressfaktor. Före omregleringen 2009 var det större enheter, nu finns fler mindre apotek. Nu ska apoteken både vara lönsamma och ha samhällsansvar.

– Det blir förstås mer sårbart om man är få farmaceuter på en arbetsplats, vilket kan vara stressande. Det finns ingen som kan ersätta en, säger Annika Hage Nederström.

Även när det gäller hur frågor om ledarskapet på arbetsplatsen utmärker sig farmaceuter på apotek som mer missnöjda. Omsättningen på chefer är hög.

– Det är klart att det kan påverka arbetsmiljön negativt om man byter chef ofta.

Visats även i tidigare studier

Den ansträngda situationen på apoteken framkommer också i en undersökning som Unionen gjorde bland medlemmarna i branschen våren 2019.

Av nästan 1 500 svarande uppgav 76 procent av farmaceuterna och 71 procent av apoteksteknikerna att de har för hög arbetsbelastning, skrev tidningen Kollega.

Apoteksjobb är ett riskyrke

Enligt en studie från Försäkringskassan som kom 2020 så är apotekspersonal ett riskyrke för sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar. Det gäller både apotekare, receptarier och apotekstekniker.

Risken är särskilt hög för psykiatriska diagnoser som stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom.

Enligt Försäkringskassan kan förändringarna i apoteksnäringen ha påverkat anställningsförhållandena och ökat de psykiska påfrestningarna.

Receptarier extra utsatta

Försäkringskassans senaste statistik för 2022 visar att receptarier har nästan 124 sjukfall per 1000 förvärvsarbetande år 2022. Antalet sjukskrivningsdagar för receptarier är i medelantal nästan tolv dagar.

Motsvarande siffror för apotekare är drygt 99 sjukfall per 1000 förvärvsarbetande och i medeltal nästan nio sjukskrivningsdagar.

Både apotekare och receptarier är oftare sjukskrivna och har fler sjukskrivningsdagar än genomsnittet för personer i andra yrken med samma utbildningsnivå.

Det gäller i synnerhet receptarier som har nästan dubbelt så många sjukfall och sjukdagar jämfört med genomsnittet för personer i yrken med krav på högskolekompetens.

Startskott för förändring

Det är den första enkätstudie av det här slaget Sveriges Farmaceuter gör.

Nu ska resultaten diskuteras och föras ut till medlemmarna.

– Det här är något att sätta tänderna i. Nu har vi gjort undersökningen och ska ha ett gemensamt arbete med våra medlemmar kring de här frågorna, se vad som krävs och följa upp det, säger Annika Hage Nederström.

Hon poängterar att arbetsmiljöfrågor är komplexa och att det inte finns någon quick fix.

– Inflytandet över den egna arbetssituationen är viktig för upplevelsen av arbetsmiljön. Det handlar bland annat om att etablera dialogen mellan chef, medarbetare och kollegor om vilka förutsättningar som är nödvändiga för att vi ska kunna göra ett bra arbete.

– Vi vill ju alla ha den där positiva känslan när vi kommer till jobbet, avslutar Annika Hage Nederström.