Annons
D-vitamin förkortade inte vårdtid vid covid-19
Foto: Istock

D-vitamin förkortade inte vårdtid vid covid-19

Forskare presenterar resultat från en randomiserad studie av D-vitamin i högdos som covid-behandling.

18 feb 2021, kl 13:07
0

Annons

En ny studie publicerad av Jama ger nytt bränsle till diskussionerna om D-vitamin och covid-19. Studien gäller en annan del av diskussionen än de frågor om en eventuell förebyggande effekt som Läkemedelsvärlden belyst i andra artiklar, senast i dag. I Jama-studien undersökte forskarna i stället hypotesen att behandling med en hög dos D-vitamin skulle kunna påskynda tillfrisknande hos måttligt till svårt sjuka covid-patienter.

D-vitamin till hälften av patienterna

Forskarna genomförde den dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studien vid två sjukhus i Sao Paulo i Brasilien. 240 sjukhuspatienter deltog. De hade måttlig till allvarlig covid-19, men var inte i behov av intensivvård. Några fick extra syrgas men ingen vårdades med respirator.

Patienterna randomiserades till att antingen få en mycket hög (200 000 IU) engångsdos med D-vitamin eller placebo.

Forskarna såg ingen skillnad mellan grupperna när det gällde vårdtiden, som var det primära utfallsmått som studerades. Både D-vitamin- och placebogruppen var i genomsnitt kvar sju dagar på sjukhuset. Inte heller för något av de sekundära utfallsmåtten, bland annat dödlighet under vårdtiden, såg forskarna någon signifikant skillnad mellan de som fått D-vitamin och övriga.

Forskarna drar slutsatsen att deras studie inte ger stöd för att använda högdosbehandling med D-vitamin mot måttlig till svår covid-19.

Vill behålla öppet sinne

I en redaktionell kommentar i samma utgåva av Jama instämmer andra forskare i den slutsatsen. Samtidigt framhåller de i kommentaren att studien hade vissa svagheter, exempelvis hade det varit önskvärt med fler deltagare för att få statistisk styrka. Med tanke på att vi befinner oss mitt i en pandemi med en ibland livshotande sjukdom som vi saknar riktigt effektiv behandling mot bör vi dock ändå, enligt kommentaren, ha ett öppet sinne och fortsätta att studera om D-vitamin på något sätt kan vara till hjälp mot covid-19.

De kommenterande forskarna påpekar även att studien varken ger svar på om D-vitamin kan hjälpa förebyggande eller på om behandlingen kan fungera vid ännu allvarligare covid-19.

D-vitamin har i provrör både antiinflammatoriska och antimikrobiella effekter. Därför har forskare även långt före coronapandemin diskuterat och studerat vitaminet som möjlig behandling mot allvarlig infektion och inflammation, bland annat i lungorna.

Under pandemin har D-vitaminbrist i kliniska observationsstudier kopplats till svårare covid-19. Det har gett upphov till förslag om bland annat D-vitamintillskott som prevention och högdosbehandling med D-vitamin för att mildra sjukdomsförloppet.