Annons

Bolusinjektion är oftast bäst för intravenös antibiotika

Patienten får mindre dos än vad som ordinerats vid intermittent infusion av antibiotika, i genomsnitt 10 procent av ordinerad dos och i enskilda fall ända upp till 25 procent. En studie i Lund visar att medicinska, praktiska, omvårdsrelaterade och ekonomiska skäl talar för att bolusinjektion är att föredra vid intravenös administration av antibiotika.

20 jul 2002, kl 16:14
0

Annons

Anledningen till att patienten ordineras intravenös tillförsel av antibiotika är oftast att tillståndet kräver en snabb och effektiv behandling. Vissa antibiotika kan bara ges som infusion men i många fall kan intravenös antibiotika ges både som intermittent infusion och bolusinjektion. Valet av administrationssätt beror i första hand på vilket antibiotikum som ordineras, men också på vilka rutiner och traditioner man har på enskilda vårdavdelningar.
I fyra delstudier har Solveig Wennerholm vid Institutionen för infektionssjukdomar, Lunds universitet undersökt vilket administrationssätt som sjuksköterskor föredrar samt studerat materialkostnad, sjuksköterskepreferens och tidsåtgång. Dessutom har hon visat att patienter inte erhåller hela den ordinerade dosen vid infusion.
Den mängd infusionslösning som blir kvar i infusionsaggregatet mättes efter avslutad 100 ml infusion. Mätningarna visade att vid ett enskilt tillfälle kan denna mängd utgöra upp till 25 procent, dvs patienten får endast 75 procent av ordinerad dos. Medelvärdet i mätningarna av kvarvarande mängd i infusionsaggregatet var 10 procent.
? Det är svårt att avgöra om det har klinisk relevans, säger Solveig Wennerholm. Det är emellertid klart att patienten inte får de koncentrationsnivåer i serum som den ordinerande läkaren tänkt sig.
En enkät till sjuksköterskor (108 st) visar att 70 procent föredrar bolusinjektion. Infektionssjuksköterskor föredrar bolusinjektion till 90 procent och detsamma gäller sjuksköterskor inom barnonkologi, medan en del sjuksköterskor med lång erfarenhet inom onkologi och haematologi föredrar intermittent infusion. Materialkostnaden är 18-30 kr högre per dos vid intermittent infusion i 1996 års priser. 
Det är ingen tidsskillnad av betydelse mellan administrationssätten, men vid bolusinjektion är 3 minuter av den totala tidsåtgången disponibel tid hos patienten.
? Bolusinjektion ger därför en bättre omvårdnad, säger Solveig Wennerholm. Man bör därför välja bolusinjektion i de fall där det inte finns risk för kontraindikation.