Annons
Biosimilar för diabetesvård in på Kloka listan

Biosimilar för diabetesvård in på Kloka listan

En ny biosimilar för diabetespatienter tas nästa år in på Kloka listan i Stockholms läns landsting.

13 dec 2018, kl 14:39
0

Annons

Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat om 2019 års lista över rekommenderade läkemedel, Kloka listan. En förändring jämfört med 2018 års lista gäller behandlingen av patienter med diabetes typ 1 och 2 som behöver kortverkande insulin. För dessa patienter rekommenderar läkemedelskommittén nu biosimilaren Insulin lispro Sanofi i stället för Humalog som tas bort från listan.

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel. För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende kemiska egenskaper och biologisk aktivitet. Den ska även ha likvärdiga egenskaper avseende farmakokinetik och farmakodynamik samt likvärdig säkerhet och effekt.

Stockholms läkemedelskommitté konstaterar att introduktion av biosimilarer även är aktuellt när det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer och att detta ur hälsoekonomisk synvinkel är en positiv utveckling. Detta eftersom biosimilarerna skapar prispress och frigör ekonomiskt utrymme för annan vård och behandling med bibehållen patientnytta. Något som även bland andra Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har framhållit, till exempel i en rapport till regeringen 2016. Som Läkemedelsvärlden då berättade beräknade TLV i den rapporten att utbyte till biosimilarer kunde ge årliga besparingar på över en miljard kronor i den svenska hälso- och sjukvården.

Kloka listan 2019 innehåller också vissa nya läkemedel. Ett exempel är statinen rosuvastatin som rekommenderas som andrahandsalternativ till patienter som avbrutit behandling med simvastatin eller atorvastatin på grund av biverkningar.

Ett annat exempel är cox 2-hämmaren celecoxib som läggs till på listan som ett andrahandsalternativ vid inflammatoriska systemsjukdomar eller led- och ryggsjukdomar. Celecoxib rekommenderas för patienter med ökad risk för gastrointestinala biverkningar eftersom dess biverkningsprofil anses gynnsammare för dessa patienter.

Webbversionen av Kloka listan 2019 blir tillgänglig efter årsskiftet.