Annons

Beslut om generikabyte gav överraskningseffekt

Regeringens förslag om en så kallad läkemedelsförmånsnämnd innebär sannolikt att Riksförsäkringsverkets läkemedelsenhet flyttas över till den nya myndigheten.

26 okt 2001, kl 18:24
0

Annons

I mitten av oktober presenterade socialminister Lars Engqvist de huvudförslag till förändringar på läkemedelsområdet som regeringen överlämnat till lagrådet. Den slutliga propositionen väntas lämnas till riksdagen strax efter månadsskiftet november-december och förslagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2002, förutsatt att politisk majoritet uppnås.

Medan förslaget om en ny myndighet med ansvar för prisförhandling och subventionering var ganska väntat, överraskades stora delar av läkemedelssverige av förslaget om införande av generisk substitution. Detta förslag ingick inte i Olof Edhags utredning som legat till grund för propositionen, men har framlagts av tidigare läkemedelsutredare.

Ingen debatt i valrörelsen

Sedan tidigare har det varit känt att Olof Edhags förslag om expeditionsavgift vid läkemedelsuttag och borttagande av den så kallade förmånstrappan inte blir av. Därmed försvann en stor del av utredningsförslagens besparingspotential. Lars Engqvist motiverar regeringens ställningstagande med att man vid höjningen av egenavgiften till 1800 kronor för några år sedan lovade att nivån skulle vara giltig under en längre tid. Samtidigt gör dessa ?icke-beslut? att regeringen slipper en debatt om dyrare läkemedel i patientledet under nästa års valrörelse.

Läkemedelsförmånsnämnden blir en helt självständig myndighet med ansvar för såväl subventionerings- som prisregleringsbeslut. Nämnden ska bestå av tio ledamöter, varav fyra från landstingen, fyra statligt tillsatta och två representanter för patientorganisationer.

? Varje läkemedel ska prövas för sig och för subventionering krävs att det är medicinskt eller kostnadsmässigt effektivt. Vi öppnar också för möjligheten till subventionering på begränsade indikationsområden eller behandlingar, sa Lars Engqvist.

Lars Engqvist tror inte att förslaget ger någon dramatisk förändring av läkemedelskostnaderna för patienterna.

? I stora drag blir det inga större förändringar för patienten jämfört med idag.

I första hand ska nämnden ta ställning till nya läkemedel.

? Nämnden får besluta om man även vill gå igenom äldre läkemedel som är subventionerade idag. Teoretiskt kan kanske subventionering försvinna från äldre läkemedel, men jag har svårt att se att detta blir aktuellt.

Läkemedelsenhet får flytta

Att det inte blir några större förändringar understryks möjligen också av att det på tjänstemannanivå troligen till stor del blir samma personer som kommer att arbeta med prisförhandlingen som idag. En ny kanslifunktion lär behövas och sannolikt flyttas Riksförsäkringsverkets läkemedelsenhet, bestående av 12 personer, över till den nya nämnden.

? Det bör bli så med tanke på vår kompetensnivå och gällande arbetsrätt. Vad gäller arbetet med prissättningen innebär nyordningen antagligen inte så stora skillnader. Jag tycker fortfarande att det hade varit bättre om verksamheten legat kvar inom RFV, men nu när det blir så här vill vi förstås medverka till att det blir så bra som möjligt, säger Catharina Lindberg, chef för Riksförsäkringsverkets läkemedelsenhet.

Arbetsplatskoder ett första steg

Förslaget om generisk substitution innebär att läkemedelsförmånen bara omfattar det billigaste tillgängliga läkemedlet när flera likvärdiga alternativ finns. Läkemedelsverket bestämmer som idag vilka läkemedel som är utbytbara. Enligt förslaget har läkaren möjlighet att ?lägga in sitt veto? genom att sätta ett kryss på receptet som anger att ett byte inte får genomföras.

Förslaget kom för många överraskande och läkarförbundet, läkemedelsindustrin, patientföreningar, medicinska ledarskribenter med flera reagerade snabbt negativt. Kritikerna menar bland annat att leveransproblem och förvirring kan uppstå vid snabbt fluktuerande prisnivåer och täta fabrikatbyten.
Som väntat föreslås vare sig patientbaserade eller förskrivarbaserade läkemedelsregister med hänsyn till den personliga integriteten. Regeringen anser dock att sjukvårdshuvudmännens anspråk på uppföljningssystem är rimliga, och därför tillsätts som Läkemedelsvärlden tidigare kunnat rapportera ytterligare en utredning kring uppföljningen av läkemedelsanvändningen och förskrivningen (se LV 10/01). Lars Engqvist utesluter inte att någon typ av register baserat på frivillig medverkan kan bli aktuellt i framtiden.

Dessutom införs obligatorisk användning av så kallade arbetsplatskoder, vilket ger landstingen åtminstone ett välkommet uppföljningsinstrument. Koden blir obligatorisk på recept för att läkemedel ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen.

I linje med ett förslag i Olof Edhags utredning får även kommunerna möjlighet att inrätta läkemedelsförråd i sina så kallade särskilda boenden för äldre. Genom förslaget hoppas man bland annat minska den omfattande kassationen av läkemedel.