Annonsens anslag bagatelliserar risker och interaktioner

IGM anmäler själv Glaxosmithkline (GSK) för annonsen för Lamictal, ett antiepileptikum. Annonsens budskap förs fram med rubriken ?En del är känsligare än andra?. I den följande brödtexten förklarar GSK varför Lamictal är rätt medicin, framför allt till äldre. Tillverkaren skriver att Lamictal är det enda epilepsiläkemedel ??som inte har en varningstriangel. Det säger en hel […]

14 jun 2002, kl 13:36
0

IGM anmäler själv Glaxosmithkline (GSK) för annonsen för Lamictal, ett antiepileptikum.

Annonsens budskap förs fram med rubriken ?En del är känsligare än andra?. I den följande brödtexten förklarar GSK varför Lamictal är rätt medicin, framför allt till äldre. Tillverkaren skriver att Lamictal är det enda epilepsiläkemedel ??som inte har en varningstriangel. Det säger en hel del om innehållet.? Brödtexten avslutas med meningarna: ?Människan är trots allt ömtålig. Borde hon inte behandlas därefter??

IGM tycker att läsaren får en bild av att Lamictal är en ofarlig och säker medicin som saknar betydelsefulla interaktioner. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Sedan preparatet godkändes 1994 i Sverige har ett antal allvarliga hudbiverkningar inträffat. Även andra överkänslighetsreaktioner finns beskrivna i litteraturen. Läkemedelsverket har gjort en utredning som resulterade i att tillverkaren fick lägga ner ett omfattande arbete mot biverkningarna.

Bland annat ändrades produktresumén på flera punkter; lägre startdos, långsammare upptitrering av dos, maximering av dosökning, förtydligande om ökad försiktighet samt registrering av en särskild starförpackning.

Enligt Läkemedelsverket är Lamictal tredjehandsval vid monoterapi och verket har föreslagit fortsatt observans angående biverkningar av preparatet.

IGM hänvisar till artikel 17.5 i regelverket som säger att en annons ska innefatta erforderliga varningsföreskrifter eller begränsningar om ett läkemedels användning. Normalt behöver sådan information inte anges, men det beror av annonsens utformning. I det aktuella fallet ges läsaren en bild av att läkemedlet är mer problemfritt än andra. Även om Lamictal saknar varningstriangel står det i Fasstexten att försiktighet ska beaktas vid bilkörning. Framställningen blir vilseledande.

Annonsen nämner inte att när Lamictal används samtidigt med andra läkemedel, till exempel fenytoin och natriumvalproat, påverkas metabolismen av Lamictal. Detta kan vara av kliniskt betydelsefull art. Att läsaren inte informeras om kliniskt betydelsefulla interaktioner anser IGM är ovederhäftigt, överdrivet och vilseledande.

Annonsen strider enligt IGM mot artikel 4 och 17.5.
GSK anser sig inte ha felat, men kan hålla med IGM om vissa tveksamheter i annonsen.

IGM finner att GSK har brutit mot Regler för läkemedelsinformation och åläggs därför att betala en IGM-avgift om 60 000 kronor. Dessutom har GSK inte svarat i tid och åläggs därför även en förseningsavgift om 6 000 kronor.