Annons

Månads arkivering maj 2003

Astmatiker kan dra ner på dosen inhalerade kortikosteroider

Studien, som presenteras i dagens BMJ, utfördes på primärvårdskliniker i Skottland. 259 vuxna med kronisk stabil astma som stod på regelbunden behandling med högdos inhalerad kortikosteroid i form av beklometason (Becotide) följdes i ett år. Medeldosen vid studiestart var 1 430 µg.

Patienterna randomiserades till att antingen fortsätta som vanligt med sin behandling (kontroll) eller till att minska sin medicinering med inhalerad kortikosteroid med 50 procent. Antalet patienter där astman förvärrades skiljde inte signifikant mellan grupperna, 31 procent i dosminskningsgruppen mot 26 procent i kontrollgruppen (p=0,354), under det år som studien pågick. Inte heller påverkades antalet besök på vårdcentral eller sjukhus på grund av astma och inte heller det allmänna hälsotillståndet skiljde signifikant mellan grupperna. Gruppen som minskade på dosen av inhalerat beklometason tog 438 µg mindre beklometason än de i kontrollgruppen, en skillnad på 25 procent. Detta påverkade inte intaget av orala kortikosteroider.

Författarnas slutsats är att patienter som står på högdos inhalerade kortikosteroider i form av beklometason kan minska på denna utan att detta har någon negativ inverkan på deras astmakontroll.

Astmatiker kan dra ner på dosen inhalerade kortikosteroider

Studien, som presenteras i dagens BMJ, utfördes på primärvårdskliniker i Skottland. 259 vuxna med kronisk stabil astma som stod på regelbunden behandling med högdos inhalerad kortikosteroid i form av beklometason (Becotide) följdes i ett år. Medeldosen vid studiestart var 1 430 µg.

Patienterna randomiserades till att antingen fortsätta som vanligt med sin behandling (kontroll) eller till att minska sin medicinering med inhalerad kortikosteroid med 50 procent. Antalet patienter där astman förvärrades skiljde inte signifikant mellan grupperna, 31 procent i dosminskningsgruppen mot 26 procent i kontrollgruppen (p=0,354), under det år som studien pågick. Inte heller påverkades antalet besök på vårdcentral eller sjukhus på grund av astma och inte heller det allmänna hälsotillståndet skiljde signifikant mellan grupperna. Gruppen som minskade på dosen av inhalerat beklometason tog 438 µg mindre beklometason än de i kontrollgruppen, en skillnad på 25 procent. Detta påverkade inte intaget av orala kortikosteroider.

Författarnas slutsats är att patienter som står på högdos inhalerade kortikosteroider i form av beklometason kan minska på denna utan att detta har någon negativ inverkan på deras astmakontroll.

Astmatiker kan dra ner på dosen inhalerade kortikosteroider

Studien, som presenteras i dagens BMJ, utfördes på primärvårdskliniker i Skottland. 259 vuxna med kronisk stabil astma som stod på regelbunden behandling med högdos inhalerad kortikosteroid i form av beklometason (Becotide) följdes i ett år. Medeldosen vid studiestart var 1 430 µg.

Patienterna randomiserades till att antingen fortsätta som vanligt med sin behandling (kontroll) eller till att minska sin medicinering med inhalerad kortikosteroid med 50 procent. Antalet patienter där astman förvärrades skiljde inte signifikant mellan grupperna, 31 procent i dosminskningsgruppen mot 26 procent i kontrollgruppen (p=0,354), under det år som studien pågick. Inte heller påverkades antalet besök på vårdcentral eller sjukhus på grund av astma och inte heller det allmänna hälsotillståndet skiljde signifikant mellan grupperna. Gruppen som minskade på dosen av inhalerat beklometason tog 438 µg mindre beklometason än de i kontrollgruppen, en skillnad på 25 procent. Detta påverkade inte intaget av orala kortikosteroider.

Författarnas slutsats är att patienter som står på högdos inhalerade kortikosteroider i form av beklometason kan minska på denna utan att detta har någon negativ inverkan på deras astmakontroll.

Risk för allvarlig hypoglykemi när repaglinid kombineras med gemfibrozil

Bakgrunden är en nyligen publicerad studie av farmakokinetiken vid kombinationsbehandling med de båda preparaten.

Det finns fyra misstänkta allvarliga fall av hypoglykemi (med medvetandeförlust och/eller IVA-vård) varav ett med dödlig utgång. Interaktionen mellan repaglinid och gemfibrozil har bedömts vara en möjlig bidragande faktor. Utöver detta finns även fyra misstänkta fall av lindigare hypoglykemier rapporterade. I de flesta av fallen har patienten varit välinställd på repaglinid men har inom några veckor efter insättandet av gemfibrozil råkat ut för en eller flera hypoglykemiepisoder. Fallen finns rapporterade från USA och Frankrike. Något liknande fall finns inte inrapporterat av svenska läkare till det svenska biverkningsregistret.

Interaktionen orsakas av gemfibrozils hämning av CYP2C8. Repaglinid stimulerar insulinsekretionen och metaboliseras via leverns CYP2C8 och CYP3A4. Vid kombination med gemfibrozil konstaterades i studien, på friska försökspersoner, en tredubblad halveringstid från 1,3 till 3,7 timmar samt en åttafaldig ökning av den totala exponeringen för repaglinid. Koncentrationen av repaglinid efter sju timmar var 28 gånger högre än förväntat. Även den blodglukossänkande effekten av repaglinid ökade och förlängdes i tid.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att nödvändig förändring måste ske bland de patienter som står på kombinationen. Verket uppmanar också läkarkåren att rapportera oväntade hypoglykemiattacker.

Risk för allvarlig hypoglykemi när repaglinid kombineras med gemfibrozil

Bakgrunden är en nyligen publicerad studie av farmakokinetiken vid kombinationsbehandling med de båda preparaten.

Det finns fyra misstänkta allvarliga fall av hypoglykemi (med medvetandeförlust och/eller IVA-vård) varav ett med dödlig utgång. Interaktionen mellan repaglinid och gemfibrozil har bedömts vara en möjlig bidragande faktor. Utöver detta finns även fyra misstänkta fall av lindigare hypoglykemier rapporterade. I de flesta av fallen har patienten varit välinställd på repaglinid men har inom några veckor efter insättandet av gemfibrozil råkat ut för en eller flera hypoglykemiepisoder. Fallen finns rapporterade från USA och Frankrike. Något liknande fall finns inte inrapporterat av svenska läkare till det svenska biverkningsregistret.

Interaktionen orsakas av gemfibrozils hämning av CYP2C8. Repaglinid stimulerar insulinsekretionen och metaboliseras via leverns CYP2C8 och CYP3A4. Vid kombination med gemfibrozil konstaterades i studien, på friska försökspersoner, en tredubblad halveringstid från 1,3 till 3,7 timmar samt en åttafaldig ökning av den totala exponeringen för repaglinid. Koncentrationen av repaglinid efter sju timmar var 28 gånger högre än förväntat. Även den blodglukossänkande effekten av repaglinid ökade och förlängdes i tid.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att nödvändig förändring måste ske bland de patienter som står på kombinationen. Verket uppmanar också läkarkåren att rapportera oväntade hypoglykemiattacker.

Risk för allvarlig hypoglykemi när repaglinid kombineras med gemfibrozil

Bakgrunden är en nyligen publicerad studie av farmakokinetiken vid kombinationsbehandling med de båda preparaten.

Det finns fyra misstänkta allvarliga fall av hypoglykemi (med medvetandeförlust och/eller IVA-vård) varav ett med dödlig utgång. Interaktionen mellan repaglinid och gemfibrozil har bedömts vara en möjlig bidragande faktor. Utöver detta finns även fyra misstänkta fall av lindigare hypoglykemier rapporterade. I de flesta av fallen har patienten varit välinställd på repaglinid men har inom några veckor efter insättandet av gemfibrozil råkat ut för en eller flera hypoglykemiepisoder. Fallen finns rapporterade från USA och Frankrike. Något liknande fall finns inte inrapporterat av svenska läkare till det svenska biverkningsregistret.

Interaktionen orsakas av gemfibrozils hämning av CYP2C8. Repaglinid stimulerar insulinsekretionen och metaboliseras via leverns CYP2C8 och CYP3A4. Vid kombination med gemfibrozil konstaterades i studien, på friska försökspersoner, en tredubblad halveringstid från 1,3 till 3,7 timmar samt en åttafaldig ökning av den totala exponeringen för repaglinid. Koncentrationen av repaglinid efter sju timmar var 28 gånger högre än förväntat. Även den blodglukossänkande effekten av repaglinid ökade och förlängdes i tid.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att nödvändig förändring måste ske bland de patienter som står på kombinationen. Verket uppmanar också läkarkåren att rapportera oväntade hypoglykemiattacker.

Risk för allvarlig hypoglykemi när repaglinid kombineras med gemfibrozil

Bakgrunden är en nyligen publicerad studie av farmakokinetiken vid kombinationsbehandling med de båda preparaten.

Det finns fyra misstänkta allvarliga fall av hypoglykemi (med medvetandeförlust och/eller IVA-vård) varav ett med dödlig utgång. Interaktionen mellan repaglinid och gemfibrozil har bedömts vara en möjlig bidragande faktor. Utöver detta finns även fyra misstänkta fall av lindigare hypoglykemier rapporterade. I de flesta av fallen har patienten varit välinställd på repaglinid men har inom några veckor efter insättandet av gemfibrozil råkat ut för en eller flera hypoglykemiepisoder. Fallen finns rapporterade från USA och Frankrike. Något liknande fall finns inte inrapporterat av svenska läkare till det svenska biverkningsregistret.

Interaktionen orsakas av gemfibrozils hämning av CYP2C8. Repaglinid stimulerar insulinsekretionen och metaboliseras via leverns CYP2C8 och CYP3A4. Vid kombination med gemfibrozil konstaterades i studien, på friska försökspersoner, en tredubblad halveringstid från 1,3 till 3,7 timmar samt en åttafaldig ökning av den totala exponeringen för repaglinid. Koncentrationen av repaglinid efter sju timmar var 28 gånger högre än förväntat. Även den blodglukossänkande effekten av repaglinid ökade och förlängdes i tid.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att nödvändig förändring måste ske bland de patienter som står på kombinationen. Verket uppmanar också läkarkåren att rapportera oväntade hypoglykemiattacker.

Engelskt apotek tacklar fetma

Speciell rådgivning om fetma, diabetes och hjärtsjukdom ska starta på försök i Essex, Storbritannien. Patienterna ska besöka kliniken en gång i månaden under sex månader och få råd av en specialutbildad farmacevt. Vid första besöket vägs patienterna och BMI räknas ut, man tar blodtryck och mäter kolesterol- och blodsockernivåer. Farmacevten använder informationen tillsammans med frågor om rökning, ärftlighet och matvanor för att göra en riskprofil för patienten.
I ett särskilt rum inom apoteket får patienterna råd om diet och uppmanas att föra matdagbok under den första månaden. Vid varje besök följs sedan vikt och andra värden upp.
Verksamheten får stöd av Roche och Pfizer och patienterna betalar en mindre avgift vid varje besök.

Engelskt apotek tacklar fetma

Speciell rådgivning om fetma, diabetes och hjärtsjukdom ska starta på försök i Essex, Storbritannien. Patienterna ska besöka kliniken en gång i månaden under sex månader och få råd av en specialutbildad farmacevt. Vid första besöket vägs patienterna och BMI räknas ut, man tar blodtryck och mäter kolesterol- och blodsockernivåer. Farmacevten använder informationen tillsammans med frågor om rökning, ärftlighet och matvanor för att göra en riskprofil för patienten.
I ett särskilt rum inom apoteket får patienterna råd om diet och uppmanas att föra matdagbok under den första månaden. Vid varje besök följs sedan vikt och andra värden upp.
Verksamheten får stöd av Roche och Pfizer och patienterna betalar en mindre avgift vid varje besök.

Engelskt apotek tacklar fetma

Speciell rådgivning om fetma, diabetes och hjärtsjukdom ska starta på försök i Essex, Storbritannien. Patienterna ska besöka kliniken en gång i månaden under sex månader och få råd av en specialutbildad farmacevt. Vid första besöket vägs patienterna och BMI räknas ut, man tar blodtryck och mäter kolesterol- och blodsockernivåer. Farmacevten använder informationen tillsammans med frågor om rökning, ärftlighet och matvanor för att göra en riskprofil för patienten.
I ett särskilt rum inom apoteket får patienterna råd om diet och uppmanas att föra matdagbok under den första månaden. Vid varje besök följs sedan vikt och andra värden upp.
Verksamheten får stöd av Roche och Pfizer och patienterna betalar en mindre avgift vid varje besök.

Coxib bättre än NSAID plus magsårsläkemedel

Friska frivilliga som fick smärtläkemedlet naproxen tillsammans med protonpumpshämmaren omeprazol hade nio gånger fler sår på slemhinnan i tunntarmen jämfört med personer som fick smärtstillande celecoxib. Studien presenterades igår vid en pågående konferens på mag-tarmområdet i Orlando, USA.

I studien användes en ny teknik där en inkapslad videokamera hissas ner i magtarmkanalen på friska försökspersoner och filmar eventuella sår på tarmslemhinnan. Ett överraskande fynd var att omkring 12 procent av deltagarna hade sår på tarmslemhinnan i tunntarmen trots att de var till synes friska och inte uppvisade några symtom från magtarmkanalen.

338 personer deltog i studien som pågick under två veckor. Försökspersonerna fick antingen celecoxib 200 mg två gånger dagligen eller naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen eller placebo. Deltagarna var mellan 18 och 70 år.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer kan de positiva resultaten för celecoxibs del förklaras av att en protonpumpshämmare, till skillnad från en coxib, inte ger skydd längs hela tunntarmen.

Coxib bättre än NSAID plus magsårsläkemedel

Friska frivilliga som fick smärtläkemedlet naproxen tillsammans med protonpumpshämmaren omeprazol hade nio gånger fler sår på slemhinnan i tunntarmen jämfört med personer som fick smärtstillande celecoxib. Studien presenterades igår vid en pågående konferens på mag-tarmområdet i Orlando, USA.

I studien användes en ny teknik där en inkapslad videokamera hissas ner i magtarmkanalen på friska försökspersoner och filmar eventuella sår på tarmslemhinnan. Ett överraskande fynd var att omkring 12 procent av deltagarna hade sår på tarmslemhinnan i tunntarmen trots att de var till synes friska och inte uppvisade några symtom från magtarmkanalen.

338 personer deltog i studien som pågick under två veckor. Försökspersonerna fick antingen celecoxib 200 mg två gånger dagligen eller naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen eller placebo. Deltagarna var mellan 18 och 70 år.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer kan de positiva resultaten för celecoxibs del förklaras av att en protonpumpshämmare, till skillnad från en coxib, inte ger skydd längs hela tunntarmen.

Coxib bättre än NSAID plus magsårsläkemedel

Friska frivilliga som fick smärtläkemedlet naproxen tillsammans med protonpumpshämmaren omeprazol hade nio gånger fler sår på slemhinnan i tunntarmen jämfört med personer som fick smärtstillande celecoxib. Studien presenterades igår vid en pågående konferens på mag-tarmområdet i Orlando, USA.

I studien användes en ny teknik där en inkapslad videokamera hissas ner i magtarmkanalen på friska försökspersoner och filmar eventuella sår på tarmslemhinnan. Ett överraskande fynd var att omkring 12 procent av deltagarna hade sår på tarmslemhinnan i tunntarmen trots att de var till synes friska och inte uppvisade några symtom från magtarmkanalen.

338 personer deltog i studien som pågick under två veckor. Försökspersonerna fick antingen celecoxib 200 mg två gånger dagligen eller naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen eller placebo. Deltagarna var mellan 18 och 70 år.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer kan de positiva resultaten för celecoxibs del förklaras av att en protonpumpshämmare, till skillnad från en coxib, inte ger skydd längs hela tunntarmen.

Coxib bättre än NSAID plus magsårsläkemedel

Friska frivilliga som fick smärtläkemedlet naproxen tillsammans med protonpumpshämmaren omeprazol hade nio gånger fler sår på slemhinnan i tunntarmen jämfört med personer som fick smärtstillande celecoxib. Studien presenterades igår vid en pågående konferens på mag-tarmområdet i Orlando, USA.

I studien användes en ny teknik där en inkapslad videokamera hissas ner i magtarmkanalen på friska försökspersoner och filmar eventuella sår på tarmslemhinnan. Ett överraskande fynd var att omkring 12 procent av deltagarna hade sår på tarmslemhinnan i tunntarmen trots att de var till synes friska och inte uppvisade några symtom från magtarmkanalen.

338 personer deltog i studien som pågick under två veckor. Försökspersonerna fick antingen celecoxib 200 mg två gånger dagligen eller naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen eller placebo. Deltagarna var mellan 18 och 70 år.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer kan de positiva resultaten för celecoxibs del förklaras av att en protonpumpshämmare, till skillnad från en coxib, inte ger skydd längs hela tunntarmen.

Epilepsiläkemedel effektivt mot alkoholberoende

150 personer med alkoholberoende fick antingen placebo eller topiramat under tolv veckor. Topiramat administrerades till 75 personer i stigande doser på 25 till 300 mg per dag. I topiramatgruppen rapporterades ett begränsat alkoholintag och ett minskat sug efter alkohol. Personer på topiramat drack nära 3 glas spritdrycker mindre per dag än de som stod på placebo, där ett glas spritdryck räknas bland annat som 0,35 liter öl eller 0,15 liter vin. I topiramatgruppen upplevde personerna också omkring 27 procent färre dagar med tungt drickande jämfört med personerna som stod på placebo.

Effekten av topiramat på alkoholberoende tros komma av att läkemedlet verkar på hjärnans belöningssystem. Studien presenteras i tidskriften Lancet.

Epilepsiläkemedlet topiramat kan också inom kort få fler användningsområden. Företaget som saluför läkemedlet har nyligen lämnat in ansökan om godkännande för topiramat vid behandling av migrän.

Epilepsiläkemedel effektivt mot alkoholberoende

150 personer med alkoholberoende fick antingen placebo eller topiramat under tolv veckor. Topiramat administrerades till 75 personer i stigande doser på 25 till 300 mg per dag. I topiramatgruppen rapporterades ett begränsat alkoholintag och ett minskat sug efter alkohol. Personer på topiramat drack nära 3 glas spritdrycker mindre per dag än de som stod på placebo, där ett glas spritdryck räknas bland annat som 0,35 liter öl eller 0,15 liter vin. I topiramatgruppen upplevde personerna också omkring 27 procent färre dagar med tungt drickande jämfört med personerna som stod på placebo.

Effekten av topiramat på alkoholberoende tros komma av att läkemedlet verkar på hjärnans belöningssystem. Studien presenteras i tidskriften Lancet.

Epilepsiläkemedlet topiramat kan också inom kort få fler användningsområden. Företaget som saluför läkemedlet har nyligen lämnat in ansökan om godkännande för topiramat vid behandling av migrän.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng