Skärpta regler för läkemedelshantering

För att öka patientsäkerheten vill Socialstyrelsen skärpa och förtydliga regler för ordination och hantering av läkemedel.

7 jun 2016, kl 10:37
0

Socialstyrelsen skickar i dag ut nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården på remiss. Fler kontrollstationer planeras, särskilda krav vid ordination av läkemedel till barn samt ett kunskapslyft för hemtjänstpersonal är några nya punkter.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har mer än var tionde vårdskada att göra med felaktig hantering av läkemedel.

Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen, menar att det sker misstag längs hela kedjan, från beslut om ordination till överlämnade av läkemedel och därför berörs många yrkesgrupper inom olika verksamheter av föreskrifterna. Bland annat preciseras reglerna för vad läkarna måste väga in i sin helhetsbedömning innan ett läkemedel kan skrivas ut. Sådant som ska vägas in i bedömningen av patientens behov är övrig läkemedelsanvändning, kön, ålder, hälsotillstånd och andra pågående behandlingar och utredningar.

– Den som ordinerar ett läkemedel ska också bestämma ett datum när behandlingen ska avslutas eller följas upp. Tidpunkten ska tydligt framgå av patientens journal. Det här har särskilt stor betydelse för äldre personer. En vanlig orsak till brister i deras läkemedelsbehandling är att ingen uppföljning skett eller att den varit bristfällig, säger Lisa van Duin, i ett pressmeddelande.

Även hemtjänstpersonal som delar ut läkemedel kommer via de nya reglerna att få ett kunskapslyft, då vårdgivaren måste se till att hemtjänstens medarbetare har nödvändig information om den enskilda individens läkemedel. Innan läkemedel delas ut till en äldre ska personalen bland annat kunna kontrollera att det är rätt läkemedel och att dosen stämmer.

Vid ordination av läkemedel till barn ställs också särskilda krav, enligt de föreslagna föreskrifterna. Eftersom viktspannet är större bland barn än bland vuxna krävs extra noggrannhet vid uträkningar av dosering och Socialstyrelsen rekommenderar att IT-baserade ordinationsverktyg särskilt framtagna för barn används.

Förslag till nya föreskrifter skickas på remiss i dag och synpunkter på förslagen ska vara inne senast den 15 september. De nya föreskrifterna föreslås börja gälla den 31 mars 2017.