Relativa tal viktigare än absoluta

När människor fattar beslut om de ska börja en förebyggande
läkemedelsbehandling är det mer avgörande med den relativa
riskminskningen än den absoluta. Det visar en studie på norska och
nordamerikanska patienter.

27 aug 2009, kl 13:50
0

Annons

Om en person med högt kolesterolvärde ska börja en läkemedelsbehandling är det av stor betydelse vilken information denne får. För att någon ska vilja inleda behandling med till exempel statiner och följa denna behöver den ha blivit övertygad om att fördelarna är fler än nackdelarna.

För att undersöka hur människor tar emot information om läkemedel och hur den informationen påverkar ett beslut har amerikanska och europeiska forskare studerat hur människor reagerar på information om statiner. Sex olika typer av information om statiners preventiva effekt på kranskärlssjukdomar presenterades för omkring 3000 personer i Norge och Nordamerika. Dessa fick sedan via en webbtjänst svara på om informationen skulle få dem att inleda en behandling med statiner. De fick också svara på hur väl besluten stämde överens med deras egna värderingar.

Studien, som publicerats i Plos Medicine, visade att bland de som fick riskreduktionen med statinbehandling presenterat för sig i relativa siffror uppgav att de var mer benägna att använda statiner än de som fick samma data presenterat i absoluta tal. Detta även om de inte ansåg att förebygga hjärt-kärlsjukdomar var en viktig fråga för dem. De personer som var minst oroliga för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom var också minst benägna att prova statiner, oavsett vilken information de fick.

Det är känt från tidigare studier att patienter som får riskreduktion presenterat i relativa tal, till exempel ?behandlingen minskar risken att drabbas av sjukdom med 50 procent? i högre grad är positiva till den än de som får samma data presenterat i absoluta tal ?risken sjönk från 4 till 2 procent?.

I studien framgick att om patienterna får information om hur många personer i en befolkning som drabbas av en viss sjukdom så har de lättare att ta till sig övrig information. Författarna menar att detta är något hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till när de utformar information om en behandling.