Illustration av antikropp.

Ny behandlingsmöjlighet vid spridd lungcancer

Fler patienter med spridd lungcancer kan få tillgång till antikroppen Keytruda efter ett EU-godkännande.

12 Sep 2018, kl 15:11
0

EU-kommissionen har godkänt den monoklonala antikroppen pembrolizumab (Keytruda) i kombination med två cytostatika som första behandlingsalternativ vid spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Godkännandet gäller vuxna patienter vars tumörer inte är positiva för mutationer i generna EGFR eller ALK.

Beslutet att godkänna den nya kombinationsbehandlingen bygger på kliniska data från en fas III-studie där totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad var signifikant bättre för patienter som fick kombinationsbehandlingen än de som enbart fick kemoterapi.

I och med det nya godkännandet kan fler patienter få tillgång till pembrolizumab som första behandlingsalternativ när lungcancern har spridit sig. Tidigare har majoriteten av patienter med lungcancer fått pröva immunterapi först när annan behandling prövats utan framgång.

Pemrolizumab är en så kallad PD-1-hämmare som blockerar en mekanism som tumörer använder för att försvara sig mot kroppens immunsystem. På så vis återaktiveras immunsystemets T-celler och kan angripa tumören.