Annons

Nya kunskaper om klozapin

Ett nytt fynd om klozapinets verkningsmekanism kan få betydelse för schizofreniforskningen. Peter Salmi vid Stockholms universitet har nyligen visat att klozapin är en dopamin D1-agonist, vilket skiljer den från klassiska neuroleptika som alla verkar på dopamin D2.

19 jul 2002, kl 00:42
0

Annons

Klozapin är ett så kallat atypiskt neuroleptikum vilket innebär att det saknar många av de extrapyramidala biverkningar som man vanligen ser hos klassiska antipsykotiska läkemedel som klorpromazin och haloperidol.
Alla klassiska läkemedel vid schizofreni blockerar dopamin D2-receptorer i hjärnan och det är sannolikt att både terapeutisk effekt och biverkningar är knutna till denna verkningsmekanism. Klozapinbehandling i terapeutiska doser resulterar i en mindre uttalad blockad av D2-receptorn (40?50 %), vilket kan vara en delförklaring till att det inte ger de extrapyramidala biverkningarna. Man har därför antagit att dopamin D2-receptorer inte är det primära målet för klozapin. Klozapin har allmänt antagits vara antagonist för D1-receptorer, men vid studier med D1-antagonister har den antipsykotiska effekten uteblivit. D1-receptorn har därför inte betraktats som särskilt ?het? i schizofreniforskningen.
Peter Salmi vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet har i en doktorsavhandling som lades fram i början av mars visat att klozapin istället har förmåga att stimulera dopamin D1-receptorer hos råtta. Det kan vara en möjlig förklaring till den atypiska profil som klozapin har vid behandling av schizofreni.
I sin forskning har Peter Salmi använt en råttmodell där man med olika selektiva dopamin D1 och D2/3-receptor antagonister och agonister har kunnat avläsa effekten genom att mäta kroppstemperaturen hos råtta. Där har han kunnat visa att klozapin är agonist till dopamin D1-receptorn.
  ? Det ger en möjlighet att utveckla effektivare och mer biverkningsfria läkemedel mot schizofreni, säger Peter Salmi. Det finns också andra färska forskningsresultat som stöder min teori.
   Studier i PET-kamera har visat att klozapin till skillnad från andra antipsykotiska medel inducerar en relativt stor verkan på dopamin D1-receptorer vid terapeutiska doser.
Flera rapporter visar att klozapin kan vara framgångsrikt i behandling av L-dopa inducerad psykos hos parkinsonpatienter utan att förvärra deras extrapyramidala biverkningar eller till och med ha en viss antiparkinsoneffekt. Den effekten kan vara kopplad till stimulering av dopamin D1-receptorn.