Annons
Många remissvar säger nej till ny finansieringsmodell

Många remissvar säger nej till ny finansieringsmodell

Läkemedelsutredningens huvudförslag om statsbidragen till läkemedel får kritik av många remissinstanser.

16 maj 2019, kl 14:30
0

Annons

Tidigt i år lade läkemedelsutredningen, som Läkemedelsvärlden rapporterat, fram sitt  slutbetänkande “Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Nu är remisstiden avslutad och 99 remissvar har kommit in.

Socialdepartementet kommer att ha ett digert arbete med att sammanställa alla synpunkter som kommit in på olika delar av det 700-sidiga betänkandet. Av en snabb genomläsning framgår det dock att i varje fall utredningens huvudförslag om en ändrad modell för statsbidragen till läkemedel saknar stöd hos många remissinstanser.

Det gäller bland annat de tio regioner som lämnat remissvar. Regionerna framhåller genomgående att de rent principiellt är positiva till att få mer generella statsbidrag och att staten ska styra mindre. Ändå avstyrker de utredningens förslag om att ta bort det riktade statsbidraget till regionerna för läkemedelsförmånen och föra över det till det generella statsbidraget. Argumentet från regionerna är att det generella statsbidraget i förslaget inte tar hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Regionerna vill ha en indexreglering av bidraget eller andra lösningar som tar höjd för kostnadsutvecklingen för att ställa sig bakom ett generellt statsbidrag.

Även många andra remissinstanser är tveksamma till den föreslagna finansieringsmodellen. Till dessa hör Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som “ser med stor oro” på förslaget. LIF framhåller att modellen skulle innebära att ersättningen till regionerna frikopplas från den faktiska användningen och behovet av läkemedel.

– Vi säger ett tydligt nej till detta. En sådan överföring skulle innebära att statsbidraget successivt kommer att urholkas. Patienter skulle snabbt få sämre tillgång till nya effektiva läkemedel, säger Lif:s vd Anders Blanck i ett uttalande på föreningens webbplats.

En annan remissinstans som vänder sig mot utredningens huvudförslag om statsbidragens utformning är Apotekarsocieteten. Detta bland annat därför att Apotekarsocieteten anser att förslaget riskerar att öka de redan “alltför stora regionala skillnaderna” inom Sverige när det gäller tillgång till effektiva läkemedel.

Apotekarsocieteten framhåller i sitt remissvar att dagens statsbidrag för läkemedel ger staten ett visst inflytande på läkemedelsanvändningen och att den blir jämlik över landet. “Om utredningens förslag genomförs avhänder sig staten i stora delar denna möjlighet”, skriver organisationen som dessutom påpekar att det behövs en viss årlig uppräkning av bidragen till läkemedelskostnader.

Även Läkarförbundet avstyrker finansieringsmodellen med argumentet att det riskerar att leda till mer ojämlik vård. Läkarförbundet är dessutom mycket kritisk till betänkandet i sin helhet och menar att det lämnar många frågor obesvarade och snarare förvärrar än löser de problem som i dag finns.

Två remissinstanser som däremot är positiva till att föra över bidraget för läkemedelskostnader till det generella statsbidraget är Vårdförbundet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Den senare menar bland annat att modellen främjar en mer likvärdig prioritering mellan olika behandlingsområden inom vården.