Annons

Losartan sänkte risken för död vid hjärtsvikt

Losartan sänkte mortaliteten hos hjärtsviktspatienter med 46 procent jämfört med kaptopril. Det var ett överraskande bifynd i en studie som skulle jämföra säkerheten hos preparaten. Nu påbörjas en större studie som ska pröva värdet av losartan vid hjärtsviktsbehandling.

20 jul 2002, kl 16:03
0

Annons

Hjärtsvikt är ett relativt vanligt tillstånd hos äldre människor. Runt 200 000 svenskar är berörda och kanske så många som nio av tio patienter är 65 år eller äldre. Sedan slutet av 1970-talet har ACE-hämmare använts som terapi vid sidan av diuretika och digitalis. Även betablockad kan användas som tilläggsbehandling.
Losartan (Cozaar, MSD) kan betraktas som en kusin till ACE-hämmarna. Medlet ingriper i samma stresshormonsystem, renin-angiotensinsystemet. Medlet är i dag godkänt för behandling mot hypertoni.
? Teoretiskt finns vissa fördelar med losartan och vissa med ACE-hämmare. Redan ACE-hämmare reducerar mortaliteten kraftigt vid hjärtsvikt. Att losartan skulle ge ytterligare en avsevärd reduktion var oväntat. Det kom som en stor överraskning, säger Ronnie Willenheimer, specialistläkare på kardiologkliniken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Han har varit svensk koordinator i den första internationella studien av losartan och hjärtsvikt, Elite. Denna presenterades i mitten av mars vid en stor hjärtkongress i Anaheim, USA och i the Lancet.
I studien ingick 722 patienter, varav 352 fick losartan plus placebo för ACE-hämmaren kaptopril. 370 patienter fick kaptopril plus placebo för losartan. Patienterna med hjärtsvikt (NYHA klass II?IV) var alla över 65 år och ingen hade tidigare medicinerats med ACE-hämmare. Studien pågick i 48 veckor.
Njurfunktion skulle studeras
Studien skulle primärt undersöka effekten på njurfunktionen. Sekundärt skulle man titta på död eller sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt. När det gäller njurfunktionen fann man ingen skillnad mellan patientgrupperna. Antalet sjukhusinläggningar skilde sig heller inte åt signifikant.
Den totala mortaliteten i kaptoprilgruppen var 8,7 procent och i losartangruppen 4,8 procent. Den stora skillnaden noterades i fall av plötslig död, fatal hjärtinfarkt och icke-kardiovaskulär död.
? Eftersom mortalitetssänkning inte var en primär frågeställning för Elite-studien måste man gå vidare för att få en större vetenskaplig tyngd i slutsatserna. Den nya Elite-2-studien kommer att omfatta drygt 2 500 patienter och kommer att kunna ge resultat om något år, säger Ronnie Willenheimer.
? Bekräftas resultaten även i den studien har vi fått ett betydande genombrott för behandlingen av hjärtsvikt.
Han betonar dock att man ännu har för lite data för att ändra den kliniska handläggningen av hjärtsviktpatienter.
? Man ska absolut inte ändra något för patienter som står på ACE-hämmare i dag och mår bra av behandlingen. Men det finns en del sviktpatienter som inte tål ACE-hämmare. Då kan man prova losartan, säger Ronnie Willenheimer.
Det finns andra, ännu opublicerade data, som indikerar att losartan inte på någon punkt är sämre än ACE-hämmare.
? Varken patienters fysiska funktion eller livskvalitet, inläggning på sjukhus eller laboratoriedata talar mot losartan. I dagsläget kan jag inte se några varningstecken för losartan, säger han.