Annons

Liten risk för repris på Xenical-hysterin trots ny behandlingsprincip

Det nyligen godkända läkemedlet Reductil (sibutramin) mot fetma innebär ingen effektmässig revolution, men väl en helt ny behandlingsprincip. Medlets kliniska värde är ännu ovisst.

8 jun 2001, kl 18:19
0

De farmakologiska alternativen vid fetma utökades nyligen med preparatet Reductil (sibutramin). Preparatet är dock inte helt nytt utan har sedan flera år tillbaka varit tillgängligt genom licensförskrivning.

Som av en händelse kom godkännandet i princip samtidigt
(4 april) som det för många överraskande regeringsbeslutet att dra in subventioneringen av läkemedel mot fetma. Patienterna får därmed betala helt ur egen plånbok och regeringens beslut får förmodas påverka försäljningen kraftigt i negativ riktning.

Termogen effekt
Sibutramin är en kombinerad serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Effekten utövas dock framför allt av preparatets sekundära och primära aminmetaboliter (se bild).

Kliniskt ger sibutramin en ökning av mättnadskänslan, vilket kan ge viktminskning. Dessutom har medlet en fördelaktig så kallad termogen effekt; sänkningen av den basala metabolismen som normalt sker vid viktnedgång dämpas. I djurmodeller har de båda effekterna visats vara effekter av återupptagshämningen av serotonin och noradrenalin.

Även om verkningsmekanismen är ny på indikationen är det inte tal om någon effektmässig revolution. Enligt Läkemedelsverkets bedömning är viktreduktionen jämförbar med den som orlistat (Xenical) ger, enligt de kliniska studierna. Föga imponerande kan tyckas med tanke på att Xenical visat sig sakna effekt för en majoritet av patienterna.

I de ettåriga prövningsstudierna noterade 32 procent av patienterna som fått sibutramin en viktnedgång på tio procent eller mer jämfört med utgångsvikten. Motsvarande siffra för placebo var elva procent. Bäst effekt sågs i en studie där patienterna inledningsvis fick en diet med mycket lågt kaloriinnehåll, och där man sedan selekterade patienter som under denna period uppnått en viktnedgång på sex kilo eller mer för behandling.

? För överätande, tröstätande och kanske nedstämda patienter blir sibutramin troligen ett utmärkt val, säger Stephan Rössner, professor vid Huddinge universitetssjukhus.

Blodtryck monitoreras
Enligt de kliniska studierna ger viktreduktion med sibutramin en viss förbättring av lipidmönster samt blodsockerkontroll hos diabetiker. Man såg dock även ogynnsamma hjärt/kärleffekter i form av dosberoende blodtrycks- och pulsstegring. Den gynnsamma effekt på blodtrycket som i normala fall är förenlig med viktminskning motverkas. I detta avseende liknar sibutramin den antidepressiva substansen venlafaxin (Efexor).

Risken för hypertoni och ökad puls gör dock att dessa parametrar måste monitoreras noggrant, framför allt i början av behandlingen.

? Medan orlistat är mindre lämpligt till patienter med gastrointestinala problem kan alltså sibutramin i vissa fall ge problem med blodtrycket. Man får nog pröva sig fram och fråga patienten, vissa vill säkert ha det ena preparatet före det andra, säger Stephan Rössner.

Missbruksintresse följs
Bland övriga biverkningar var muntorrhet, insomningssvårigheter, yrsel, huvudvärk och oro vanligast i de kliniska studierna. I regel var dessa av mild eller övergående karaktär. Sibutramin bör inte kombineras med andra medel som påverkar serotoninåterupptaget i CNS.

Studier på försökspersoner med erfarenhet av centralstimulantia har antytt att sibutramin har vissa amfetaminliknande egenskaper, men missbruksvärdet bedömdes av försökspersonerna som lågt. Det eventuella intresset för sibutramin som missbruksmedel kommer dock enligt Läkemedelsverket att följas noggrant i Europa.

Behandling med sibutramin ska utgöra en av flera komponenter i ett viktbehandlingsprogram som även innefattar en kontrollerad diet, motion och andra livsstilsförändrande åtgärder, och ska bara aktualiseras om icke-farmakologiska åtgärder inte ger tillräcklig effekt.