Annons

Industrin kritisk mot LFN-föreskrifter

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har en rad invändningar mot Läkemedelsförmånsnämndens förslag till föreskrifter om ansökan och beslut.

16 dec 2002, kl 17:36
0

Annons

I början av december skickade Läkemedelsförmånsnämnden ut ett förslag till föreskrifter, som bland annat definierar vilken information som skall ingå i ansökningar till nämnden, till nio remissinstanser.

Till en ansökan om inklusion i läkemedelsförmånen ska exempelvis bifogas godkännande från Läkemedelsverket/EU-kommissionen, produktresumé, varunummerbevis, sammanfattande bedömning från Läkemedelsverket/EU-kommissionen, uppgifter om patientgrupper och befintliga läkemedel samt några ytterligare uppgifter.

Nu har remisstiden gått ut. De mestadels summariska remissvaren har generellt få invändningar mot föreskrifternas innehåll. Landstingsförbundet och Läkemedelsverket har exempelvis begränsade, mestadels formella invändningar.

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, organ för de flesta ansökande företag och därmed en av de tyngsta remissinstanserna i detta sammanhang, anser dock att stora delar av föreskrifterna är alltför kortfattade och allmänt hållna. Man "uppfattar det dock som att mer detaljerade anvisningar kommer att utarbetas av nämnden". Lif pekar också, bland annat, på att kravet att godkännanden från EU-kommissionen skall fogas till ansökan är orimligt eftersom det ofta går 3-4 månader från ett positivt CPMP-utlåtande till formellt EU-beslut av kommissionen. Detta skulle med andra ord kunna innebära en systematisk fördröjning av introduktionen av nya läkemedel.

Prissänkningarna inom det konkurrensutsatta läkemedelssortimentet fortsätter, om än i minskad omfattning. LFN fattade under november färre beslut om prissänkningar (306) och fler om prishöjningar jämfört med föregående månad.