Annons
IGN fäller företag för miss om behandlingstid

IGN fäller företag för miss om behandlingstid

I en annons utelämnades information om att patienten som tagit läkemedlet måste övervakas i 30 minuter.

1 apr 2022, kl 09:46
0

Annons

I en annons uppgav läkemedelsföretaget Vifor pharma nordiska att behandlingstiden för det intravenösa järnpreparatet Ferinject var 15 minuter. Företaget utelämnade dock information om att den som har tagit läkemedlet ska observeras i 30 minuter efteråt med anledning av eventuella biverkningar.

Vilseledande och i strid med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, anser Informationsgranskningsnämnden, IGN, och ger nu företaget en straffavgift på 110 000 kronor.

Vifor pharma nordiska motsätter sig inte beslutet och uppger att texten i senare annonser har ändrats till att administrationstiden är 15 minuter.

Ferinject kan ge allvarliga biverkningar

Ferinject är ett läkemedel som är avsett mot järnbrist när orala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas. Det kan även användas om det finns behov av att ge järn snabbt. Diagnosen järnbrist ska vara baserat på ett laboratorieprov.

De vanligaste biverkningarna som har rapporterats gällande läkemedlet är illamående, följt av reaktion vid injektionsstället, onormalt låga halter av fosfater i blodet, huvudvärk, blodvallning, yrsel och högt blodtryck. Sällsynta men allvarliga biverkningar är anafylaktoida och liknande reaktioner som kan vara potentiellt livshotande. Dödsfall har rapporterats.

Ferinject ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner garanterat är tillgängliga, och i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning finns.