Annons
Vill se kompetenskrav för egenvårdsrådgivning

Vill se kompetenskrav för egenvårdsrådgivning

Läkemedelsverket föreslår en lägsta utbildningsnivå för att få arbeta med egenvårdsrådgivning på apotek.

26 jun 2020, kl 14:54
0

Annons

De som i dag arbetar med egenvårdsrådgivning på apotek runt om i landet har högst varierande utbildningsnivå. Det konstaterar Läkemedelsverket efter en kartläggning. Myndigheten vill höja lägstanivån och föreslår därför att bara apotekare, receptarier och yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker ska få ge egenvårdsråd.

– För att ge råd om egenvård krävs utbildning och kompetens som innebär att personalen kan verka för god och säker användning av läkemedel, medicinteknik och andra egenvårdsprodukter för människor och djur, säger Brita Sjöström, utredare på Läkemedelsverket och en av de ansvariga för den aktuella kartläggningsrapporten.

Gammalt förslag om egenvårdsrådgivning

Ett förslag om krav på minst apoteksteknikerutbildning för egenvårdsrådgivare fanns med redan i apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande 2017. Utredningen lade också fram en rad andra förslag för att höja kvaliteten på apoteksmarknaden. Mer omdiskuterat blev förslaget om krav på farmaceutkompetens vid receptexpediering och rådgivning om receptbelagda läkemedel.

Ett förslag som sedermera förverkligades när riksdagen godkände ett lagförslag 2018. Från och med den 1 juli i år kommer därmed enbart farmaceuter att få ge information och rådgivning vid receptexpedition.

När det gällde egenvårdsrådgivningen satsade regeringen i stället på fortsatt utredning. Det blev då Läkemedelsverket som fick i uppdrag att kartlägga utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning på apotek.

Läkemedelsverket skulle även lämna förslag på kompetenskrav för att få jobba med egenrådsgivning om human- och djurläkemedel. Förslagen skulle omfatta såväl fysiska apotek som egenvårdsrådgivning inom e-handel och annan distanshandel.

Varierande kompetens på apoteken

Det är resultatet av detta regeringsuppdrag som Läkemedelsverket nu redovisar.

Av de cirka 10 300 anställda på svenska apotek 2019 var 53 procent farmaceuter, 23 procent apotekstekniker och 24 procent övrig personal. Läkemedelsverket har på olika sätt försökt kartlägga vilken kompetens apoteken kräver hos de anställda som ska ge egenvårdsråd.

En pusselbit är resultatet av oanmälda inspektioner på 28 apotek 2016. Då såg Läkemedelsverket att de flesta apoteken inte kunde visa upp någon dokumentation av utbildningen hos den personal som arbetade med egenvårdsrådgivning.

En annan pusselbit är en enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort. Apotekspersonal runt om i Sverige fick svara på vilken utbildning som deras apotek krävde för att få arbeta med egenvårdsrådgivning. Det framkom att vissa aktörer ställde krav på externa utbildningar medan det hos andra räckte med internutbildning.

”Läkemedelsverkets tolkning av enkätsvaren är att utbildningsbakgrunden hos personal som ger egenvårdsrådgivning på apotek varierar stort mellan de olika apoteksaktörerna”, skriver myndigheten i den nu aktuella rapporten.

Egenvårdskompetens en säkerhetsfråga

Läkemedelsverket anser inte att dessa variationer i kompetens är acceptabla. Myndigheten framhåller i rapporten att rådgivning om egenvård är en viktig del av apotekens verksamhet.

Att rådgivarna har god kompetens är, menar Läkemedelsverket, inte minst en säkerhetsfråga. Myndigheten påtalar risken för att allvarliga symtom annars inte uppmärksammas eller att receptfria läkemedel används på ett felaktigt sätt. Och framhåller att en rådgivare måste kunna bedöma kundens vårdbehov, kunna hänvisa till annan hälso- och sjukvård när det behövs, hantera etiska frågor och ha kunskap om tystnadsplikt.

Därför föreslår nu Läkemedelsverket att den som ger egenvårdsråd på apotek ska vara legitimerad apotekare eller receptarie, eller yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker. Utbildningar och kompetensutvecklingsplaner ska finnas dokumenterade och vara en del av apotekets kvalitetssystem.

– Utbildning för egenvårdsrådgivning erhålls, förutom av apotekare- och receptarieutbildningen, även av yrkeshögskoleutbildningen till apotekstekniker. Apotekstekniker har generellt sett en god kompetens i egenvårdsfrågor, och vi vill med vårt förslag stärka deras roll, säger Brita Sjöström.

Läkemedelsverket vill att samma krav på dokumenterad utbildning och kompetens ska gälla både på fysiska apotek och i distanshandel. Såväl human- som djurläkemedel ska omfattas.

Förslagen kommer nu att beredas inom Socialdepartementet.