Farmaciförbundets medlemmar vill behålla monopolet

Farmaciförbundet är mot en avreglering av apoteksmonopolet och menar att etablering av apotek måste vara en nationell angelägenhet. Om monopolet avskaffas vill man underlätta för kvinnor att starta egna apotek.

19 jul 2002, kl 05:35
0

En majoritet av Farmaciförbundets medlemmar vill behålla apoteksmonopolet. Man betonar att etablering av apotek måste vara en nationell angelägenhet. Man avstyrker också förslaget om att endast apotekare skall kunna vara verksamhetschefer vid en eventuell avreglering. Däremot ser man positivt på att ett samlat grepp tas för att samordna lagstiftning och myndighetsutövningen på området.
För att stärka patientens rätt vill Farmaciförbundet lagstifta om ett antal punkter. Det gäller patientens rätt till kvalitet och säkerhet i läkemedelsinformationen, rätt till geografisk tillgänglighet till läkemedel, rätt till ekonomisk tillgänglighet till läkemedel samt rätt till enhetliga läkemedelspriser.
? Principen ska gälla både om man har monopol och i ett avreglerat system, säger Britt-Marie Johansson, ordförande i Farmaciförbundet. Det kan faktiskt behövas ännu mer regler i ett avreglerat system för att stärka patientens rätt.


Monopolet kvar
Av Farmaciförbundets medlemmar är det 70 procent som avvisar förslaget om konkurrensutsättning av läkemedelsdistributionen. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter av avregleringen av exempelvis elmarknaden, posten och taxinäringen tror man inte att man har något att vinna.
? Vi tror inte att de svenska läkemedelskonsumenterna skulle få lägre läkemedelspriser vid en avreglering. Distributionskostnaden utgör en så liten del av det totala läkemedelspriset att effekterna troligen blir marginella. I USA där den fria konkurrensen alltid har rått är läkemedelspriserna i genomsnitt 50 procent högre, säger Britt-Marie Johansson.
Enligt Farmaciförbundet kommer det att bli svårt för enskilda aktörer att klara målen om en medveten långsiktig högkvalitativ och kostnadseffektiv apoteksverksamhet. Att den myndighetsutövande verksamheter renodlas till de föreslagna myndigheterna tycker man däremot är bra.
I utredningen sägs att tillgängligheten till läkemedel skulle öka om läkemedelsdistributionen konkurrensutsätts.
? En motfråga man kan ställa är för vem den ökade tillgängligheten ska gälla ? för de bilburna stadsborna som kör till stormarknader eller i glesbygden, säger Britt-Marie Johansson.
Farmaciförbundet tycker inte att det behövs någon ny myndighet för prisbildningssystemet. I stället kan Riksförsäkringsverkets läkemedelssektion utökas med ett antal befattningar.


Alla kategorier kan informera
Farmaciförbundet tycker att det är positivt som utredningen föreslår att stärka läkemedelskommittéernas roll. Däremot instämmer man inte i förslaget om att huvudsakligen apotekare och kliniska farmakologer skall delta i sjukvårdens patientinformation
? Vid en förstärkning av läkemedelsinformationen till läkemedelkonsumenterna behövs alla yrkeskategorier, säger Britt-Marie Johansson.
Farmaciförbundet menar att de som har de bästa förutsättningarna att förmedla information till patienter och även återföra värdefull information till förskrivarna är de som har bred kundkontakt och är engagerade i hela läkemedelsförsörjningen.
Man är också positiv till att införa läkemedelsprofiler, men man tycker att det är orealistiskt att kunna vidareutveckla dem till att omfatta levnadsvanor, sjukdomar mm.
? Vi är ytterst tveksamma till om apoteksverksamheten tål en utökning av tjänsterna i dagsläget. En viktig fråga som inte belyses tillräckligt är vem som ska stå för de kostnader som det för med sig för apoteken, säger Britt-Marie Johansson.


Stärk kvinnligt företagande
Farmaciförbundet menar att det är viktigt att statsmakterna vid en eventuell avreglering stödjer kvinnligt företagande. Stödet bör inte bara gälla i 12 månader som idag utan utsträckas till 36 månader.
? Kvinnor utgör en majoritet av apotekens personal. Med tanke på det faktum att färre kvinnor än män startar egna företag tycker vi att det är viktigt att underlätta för kvinnor att starta apotek. Det är viktigt för att dessa nya småföretag ska nå ekonomisk bärighet, säger Britt-Marie Johansson.


Mot apotekshierarkin
Farmaciförbundet ogillar förslaget att endast en apotekare ska kunna vara verksamhetschef.
? Vi vill fokusera på utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet i stället för den traditionella apotekshierarkin, säger Britt-Marie Johansson. 
Man avstyrker också förslaget om att endast en receptarie eller annan person med högre farmaceutisk utbildning ska vara tillgänglig på apotek. Om förslaget antas på den punkten måste man göra det möjligt att delegera till annan farmaceutisk personal. Enligt Farmaciförbundet visar förslaget på risken med fri konkurrens som enbart har vinst som drivkraft. 
Farmaciförbundet saknar vissa områden i utredningen. Det är dels effekterna av nuvarande högkostnadsskydd samt apoteksverksamhetens roll i det folkhälsopolitiska arbetet. Högkostnadsskyddet är ur patienternas synpunkt helt obegripligt och svårt att överblicka, särskilt för äldre hävdar Farmaciförbundet.