Annons
Cancerläkemedel sänkte dödlighet vid svår covid-19
Yihai Cao. Foto: Bildmakarna

Cancerläkemedel sänkte dödlighet vid svår covid-19

I en liten studie av patienter med allvarlig covid-19 gav cancermedicinen bevacizumab tydligt positiva effekter.

5 feb 2021, kl 12:52
0

Annons

Forskare vid Karolinska institutet publicerar i dag i Nature communications en liten studie där läkemedlet bevacizumab snabbade på tillfrisknandet och minskade dödligheten hos patienter med allvarlig covid-19. Resultaten behöver bekräftas i större, randomiserade studier men väcker förhoppningar.

– Vår ambition är att utveckla en effektiv terapeutisk standard för behandling av patienter med allvarlig covid-19 och därigenom minska dödligheten. Våra resultat tyder på att bevacizumab, i kombination med ordinarie behandling, gynnar patienter med allvarlig covid-19 och bör betraktas som en möjlig terapeutisk, första linjens behandling för denna grupp, säger korresponderande författare Yihai Cao, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande

Yihai Cao är professor i vaskulär biologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Bevacizumab har använts länge mot cancer

Bevacizumab används mot olika typer av cancer sedan 2004. Det är en så kallad VEGF-hämmare. Genom att hämma tillväxtfaktorn VEGF bromsar bevacizumab bildning av nya blodkärl.

Många patienter med allvarlig covid-19 har förhöjda nivåer av VEGF liksom symtom knutna till denna markör. Sådana symtom är till exempel vätskeöverskott och oorganiserade blodkärl i lungorna. Ur denna kunskap föddes idén att pröva VEGF-hämmaren bevacizumab i kombination med standardvård mot allvarlig covid-19.

Studien genomfördes i Kina och Indien mellan februari och april 2020. Sammanlagt 26 sjukhuspatienter deltog. De hade bekräftad covid-19 med andningssvårigheter, låg syremättnad i blodet och lunginflammation.

Forskarna skapade även en kontrollgrupp genom att i efterhand matcha deltagarna med 26 andra patienter med liknande egenskaper och lika svåra symtom. Kontrollgruppen fick standardvård på samma sjukhus under ungefär samma tidsperiod som bevacizumabgruppen.

Ökade överlevnaden

De rekryterade patienterna fick standardvård plus en dos bevacizumab. Jämfört med kontrollgruppen fick de signifikant bättre syremättnad inom 24 timmar. Vid slutet av uppföljningsperioden på 28 dagar hade 92 procent av de bevacizumab-behandlade patienterna förbättrats så pass mycket att de klarade sig med mindre syrgasstöd. Detta kan jämföras med en förbättringsgrad på 62 procent för kontrollgruppen.

Ingen av patienterna med bevacizumab dog och 17 (65 procent) återhämtade sig så pass att de kunde lämna sjukhuset under uppföljningsperioden. I kontrollgruppen dog tre patienter och endast 46 procent blev utskrivna inom 28 dagar. Bevacizumab förkortade också antalet dagar med syrgasstöd till ett medianvärde på nio dagar jämfört med 20 för gruppen med standardvård.

Andra intressanta observationer i studien var att bevacizumab tycktes göra att feber gick över, antalet vita blodkroppar ökade och att koncentrationerna av inflammationsmarkören CRP protein sjönk. Inga mycket allvarliga biverkningar noterades.

Nästa steg är större studie

– Många patienter med allvarlig covid-19 behöver betydande syrgasstöd under långa sjukhusvistelser, vilket innebär globala utmaningar med att säkerställa medicinsk utrustning. Vår studie visar att bevacizumab kan bidra till att minska behovet av syrgasstöd samt antalet sjukhusdagar, vilket i sin tur kan förbättra utfallet för den individuella patienten och samtidigt lätta trycket på vården, säger Yihai Cao.

Studiens begränsningar är dess icke randomiserade design, den korta uppföljningsperioden och det begränsade antalet deltagare.

Nästa steg blir, säger Yihai Cao, därför  att rekrytera ett större antal patienter till en randomiserad och placebokontrollerad studie som möjliggör ytterligare utvärdering av de potentiella fördelarna av bevacizumab.