Ansvarsnämnden friade alla trots att patient dog

En patient med psoriasis avled efter att ha fått för hög dos metotrexat, två tabletter om dagen i stället för två i veckan. Men ansvarsnämndens utredning kunde inte klargöra vem som orsakat missförståndet. Därför undgick samtliga inblandade parter disciplinpåföljd.

19 jul 2002, kl 18:37
0

Sjukvården har fått en parallell till det uppmärksammade Lindomefallet. En patient avled förra året efter att ett fel begåtts någonstans i läkemedelshanteringen. En anhörig till patienten anmälde en läkare, en receptarie och en sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, men samtliga undgick disciplinpåföljd eftersom det inte gick att klarlägga vem eller vilka som brustit i yrkesutövningen.
Först frias sjuksköterskan, som arbetade i hemsjukvården, eftersom man utnyttjade apodosdispensering. I sådana fall ska sjuksköterskan inte behöva kontrollera om patienten får rätt läkemedel och rätt dos.
Ansvarsnämnden konstaterar att ett fel har inträffat vid ordinationstillfället. I sitt svar till nämnden hävdar läkaren att han ordinerat endast två tabletter en dag i veckan. Det aktuella läkemedlet får ordineras per telefon, vilket innebär risker för missförstånd.
Receptarien hävdar att den ordinerade dosen var två tabletter om dagen. Hon hade reagerat mot dosen, upprepat ordinationen för läkaren och ifrågasatt doseringen. Men denne hade stått fast och sagt att de skulle pröva dosen under sommaren.
Ord står mot ord
Ord står mot ord och eftersom utredningen inte kan klarlägga vem som ska lastas för missförståndet frias både läkaren och receptarien.
? Receptarien har följt gällande författningar. Möjligen kan man uttala en viss kritik för att hon inte på ordinationskortet dokumenterade att hon ifrågasatt läkarens dosering och hans svar. Men det är inte lätt att gå emot en erfaren specialistläkare, säger Nils-Olof Strandqvist, sakkunnig i apoteksärenden hos ansvarsnämnden.
? Läkaren säger detsamma som framgår av journalhandlingarna; att ordinationen avsåg två tabletter en dag per vecka. Och det finns inga belägg för att han talar osanning, säger Nils-Olof Strandqvist.
Säkrare rutiner
HSAN:s arbete går inte ut på att i juridisk mening straffa anställda inom hälso- och sjukvården för deras handlingar. Om nämnden finner att någon brustit i sin professionella yrkesutövning kan man ålägga en disciplinpåföljd, en erinran eller en varning. I allvarliga fall kan det efter den 1 januari 1999 även för farmaceuter bli tal om att legitimationen dras in.
? Syftet är konstruktivt. Utredningarna ska förhoppningsvis leda till att rutiner skapas eller att bristande rutiner förändras, så att samma händelse inte upprepas. När man exempelvis inför varunummerkontroll på apoteken minskar frekvensen felplockade läkemedel dramatiskt. De lokala rutininstruktionerna är mycket viktiga för HSAN:s bedömning, säger Nils-Olof Strandqvist.
En rutin som inte användes i det aktuella fallet var ett fax från läkaren till apoteket där den nya ordinationen bekräftades skriftligt.
? När det gäller apodos eller liknande system bör en dosförändring via telefon bekräftas med ett fax. I det här fallet hade patienten haft ett uppehåll i behandlingen under drygt två månader och när den återupptogs avsåg läkaren att patienten skulle få hälften så stor dos per vecka som tidigare, säger Nils-Olof Strandqvist. 


I Lindome inträffade år 1990 ett mord på en äldre man. Den efterföljande rättsliga processen kunde inte fastslå vilken/vilka av vid mordet närvarande personer som var skyldig.