Annons
Läkemedel försenade diagnos av prostatacancer

Läkemedel försenade diagnos av prostatacancer

Läkemedel mot godartad prostataförstoring fördröjde upptäckt av prostatacancer med drygt två år i ny studie.

10 maj 2019, kl 06:00
0

Annons

Forskare vid University of California i San Diego har undersökt hur vissa läkemedel mot godartad prostataförstoring påverkar möjligheterna att upptäcka prostatacancer. Studien har publicerats av JAMA internal medicine.

Omkring hälften av alla män över 60 år har godartad prostataförstoring och högre upp i åldrarna är det ännu vanligare. Prostatakörteln ökar i storlek och trycker på urinvägarna.

Godartad prostataförstoring kan inte leda till prostatacancer. Men om båda sjukdomarna uppträder samtidigt kan det, enligt den amerikanska forskningsstudien, uppstå problem med diagnostiken. Hos män som fick en viss typ av läkemedel mot godartad prostataförstoring dröjde det i studien nämligen betydligt längre än hos andra män innan cancern upptäcktes.

De läkemedel som studien handlade om var de så kallade 5-alfa-reduktashämmarna. Dessa är bland de vanligaste medicinska behandlingarna av godartad prostataförstoring. De kan krympa prostatakörteln och har ofta mycket god effekt mot symtom som täta trängningar, svag urinstråle och en känsla av att blåsan inte töms ordentligt.

En bieffekt av 5-alfa-reduktashämmare är dock att de sänker halten av prostataspecifikt antigen, PSA, i blodet med ungefär hälften. Detta framgår tydligt av läkemedlens produktresuméer. Om en man som behandlas med 5-alfa-reduktashämmare PSA-testas, måste värdet justeras upp för att ge rätt bild. Det är viktigt inte minst eftersom höjda PSA-värden används som varningssignaler om misstänkt prostatacancer.

– Eftersom 5-alfa-reduktashämmare reducerar PSA måste man ta hänsyn till detta vid PSA-testning, annars kan läkemedlet maskera en prostatacancer och fördröja diagnostiken, säger Jan-Erik Damber, urolog och seniorprofessor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Jan-Erik Damber framhåller att 5-alfa-reduktashämmare är effektiva läkemedel som minskar risken för bland annat urinstopp och för att behöva behandla med kirurgi vid godartad prostataförstoring. Han menar också att de PSA-sänkande egenskaper är välkända bland urologspecialister. Men påpekar att män med godartad prostataförstoring ofta behandlas inom primärvården och att PSA-tester görs ofta även där.

– I de delarna av vården är kunskapen om läkemedlens effekter på PSA nog inte lika allmänt spridd som bland urologer.

I studien såg forskarna vid University of California att vården i USA ofta inte gjorde den nödvändiga uppjusteringen av provsvaret när män som behandlades med 5-alfa-reduktashämmare PSA-testades. Det var, enligt forskarna, sannolikt den viktigaste förklaringen till att det dröjde i genomsnitt drygt två år extra innan en biopsi togs och en cancerdiagnos ställdes hos män som hade dessa läkemedel.

– Vår studie visar hur viktigt det är att öka medvetenheten i vården och bland patienter om att 5-alfa-reduktashämmare pressar ned PSA-värdet. Det behövs också tydligare riktlinjer för att underlätta tidig upptäckt av prostatacancer hos män som behandlas med dessa läkemedel, säger studiens seniorförfattare Brent S. Rose, San Diego school of medicin vid University of California i ett pressmeddelande.

Över 80 000 amerikanska män som fick en prostatacancerdiagnos mellan 2001 och 2015 ingick i den registerbaserade, retrospektiva studien. Män som behandlades med 5-alfa-reduktashämmarna finasterid eller dutasterid jämfördes med män utan sådan behandling.

Forskarna mätte tiden från de första tecknen på PSA-höjning (efter uppjustering av värdet hos dem som fick 5-alfa-reduktashämmare) till att diagnos ställdes hos patienterna. Med hänsyn tagen till läkemedlens PSA-påverkan tog det 3,6 år innan de som tog 5-alfa-reduktashämmare fick prostatacancerdiagnosen. Bland övriga tog det 1,4 år. Cancern var också oftare spridd när den upptäcktes hos de män som behandlades med finasterid eller dutasterid.