Annons

Sluta sila mygg och svälja kameler – Matteus 23:24

Den utökade näringsfriheten vid förra sekelskiftet tillsammans med kemikalieindustrins snabba expansion ledde till djupgående förändringar på läkemedelsområdet. Färg- och kemikalietillverkare tog via annonser i pressen upp kampen med apoteken om att förse befolkningen med läkemedel. Så gott som alla av dessa får med dagens kunskap betraktas som overksamma respektive skadliga produkter. De bekämpades gemensamt av […]

3 jul 2002, kl 18:54
0

Annons

Den utökade näringsfriheten vid förra sekelskiftet tillsammans med kemikalieindustrins snabba expansion ledde till djupgående förändringar på läkemedelsområdet. Färg- och kemikalietillverkare tog via annonser i pressen upp kampen med apoteken om att förse befolkningen med läkemedel. Så gott som alla av dessa får med dagens kunskap betraktas som overksamma respektive skadliga produkter. De bekämpades gemensamt av apotekar- och läkarkåren. I skrifter och föredrag betecknades produkterna som reklammedicin, bedrägliga läkemedel, humbugmedicin, svindelmedicin eller arcana, den latinska benämningen.
Genom de bägge yrkeskårernas engagemang drevs så småningom en allt rigorösare läkemedelslagstiftning fram. Idag tenderar dock denna att gå till överdrift. Krav på tungmetallgränser, diskrutiner och förpackningsmaterial åläggs t ex läkemedelsindustrin i högre grad än livsmedelsindustrin, i vilken de stora volymerna produceras. Dokumentationskraven från alla steg i utvecklingsprocessen växer oavbrutet efter principen går det att dokumentera skall det dokumenteras.
Industrin vann kampen om läkemedelstillverkningen samtidigt som kvacksalveriet drevs tillbaka. Magnetiska halsband, elektriska bälten, homeopatika, antroposofiska läkemedel, THX mm försvann i stort sett. Den senaste framstöten mot den medicinska vetenskapen och läkemedlen stod alternativmedicinkommittén för 1989, som döpte om kvacksalveriet till alternativmedicin. Av de över hundra behandlingar, som kommittén listade, har akupunktur mot smärta och några naturmedel idag visats vara kliniskt verksamma.
EU parlamentet antog förra året en resolution, som uppmanar kommissionen att starta en process för erkännande av dubiösa behandlingsmetoder, denna gång benämnda icke-konventionell medicin. Ett exempel utgör homeopatin, vars idé är att ett ämne som hos friska framkallar viss effekt (t ex feber) kan bota samma effekt hos sjuka. Homeopatin bygger också på skolmedicinens dos-effektsamband ? fast tvärt om: ju lägre dos desto starkare effekt.
Trots omfattande studier de senaste åren har ingen lyckats visa att en viss homeopatisk behandling är effektiv mot ett definierat kliniskt symtom. För EU parlamentet tycks emellertid inte behandlingsresultatet intressant utan endast att samma regler för märkning och försäljning gäller i hela EU. De vetenskapliga aspekterna får liksom vid förra sekelskiftet stå tillbaka för näringsfrihetens krav.
Sveriges EU-parlamentariker måste agera mot en ökad medicinsk status för homeopatika. Märkningstexten bör vara ?Homeopatisk produkt utan vetenskapligt visad medicinsk effekt?. Doseringsanvisningar bör inte tillåtas, eftersom de ger intryck av medicinsk effekt. Endast perorala beredningar bör accepteras. Vad skall vi annars med kliniska prövningar, SBU och evidensbaserad medicin till?
Den icke-konventionella medicinen, liksom kvacksalveriet vid sekelskiftet, pekar på brister i skolmedicinen. Alltför få och alltför ofta stängda försäljningsställen för läkemedel liksom svårbegripliga bipacksedlar och förpackningstexter är svagheter hos skolmedicinen. Denna har heller inte tillräckligt utnyttjat positiva upplevelser i samband med medicineringen. Läkemedlen smakar eller luktar sällan gott och förpackningarna är tråkiga. Apoteks- och sjukvårdspersonal har fortfarande alltför neutrala attityder till dem, även om en omsvängning är på väg.
Det effektivaste slaget mot kvacksalveriet utdelades förmodligen när antibiotika och effektiva analgetika kom på marknaden. Genombrotten i jakten på medel mot cancer, reumatism och psykiska sjukdomar har låtit vänta på sig. Men de kommer ? som ett resultat av det vetenskapliga tillvägagångssättet. Politiker i alla länder bör underlätta jakten och sluta sila mygg och svälja kameler.